Психолого-медико-педагогічний консиліум (ПМПК) Це нарада психологів - медиків - педагогів, на якій обговорюють проблеми щодо розвитку, навчання та виховання, збереження фізичного та психічного здоров'я дитини, визначають методи корекційного впливу.

         Діяльність ПМПК спрямована на:

- Виявлення, облік, діагностичне обстеження дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

- Вивчення проблем дитини, з'ясування причини яка вплинула на перебіг нормального розвитку

- Надання індивідуальної корекційної допомоги та добір відповідних програм навчання цієї категорії дітей.

- Консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогів, медичних працівників з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з відхиленнями в психофізичному розвитку.

 

Склад ПМПК

 

Голова консиліуму – завідувач ЗДО

Заступник голови – вихователь-методист ЗДО

Секретар 

Члени комісії:

учитель-логопед;

практичний психолог;

лікар ортопед;

сестра медична з ЛФК та масажу;

сестра медична старша;

вихователі вікових групп.

Обов'язки членів консиліуму

         Голова консиліуму повідомляє батьків та фахівців ПМПК про необхідність обговорення проблеми дитини та організовує підготовку і проведення засідання ПМПК; забезпечує систематичність засідань, формує склад членів ПМПК для чергового засідання Психолог та досвідчений вихователь забезпечують змістовну сторону роботи консиліуму. Вони безпосередньо збирають діагностичні дані на підготовчому етапі, проводять співбесіди з дитиною та батьками. Медсестра надає інформацію про стан здоров'я дитини, забезпечує направлення на консультацію до вузького спеціаліста, дає рекомендації по режиму життєдіяльності дитини. Спеціаліст-консультант запрошується, коли є така необхідність, для безпосереднього спостереження за дитиною і надання допомоги в прийнятті рішення. Дефектолог збирає дані про дитину у вихователів, батьків, психолога; вивчає історію розвитку дитини; встановлює внутрішні причинно-наслідкові залежності в розвитку; обстежує дитину, виявляє і розкриває причини і характер особливостей психічного розвитку; аналізує матеріали обстеження; складає рекомендації по навчанню і вихованню, індивідуальної корекційно-розвиваючої програми. Вихователь дає дитині педагогічну характеристику; формулює в загальному вигляді зміст його затруднень; отримує і виконує рекомендації консиліуму. Референтна особа - це людина (можливо, педагог), яка користується авторитетом дитини, до якої дитина відчуває симпатію або хоча б довіру. Важливо, що референтна особа знає сильні, позитивні сторони дитини і може її характеризувати. Етична позиція учасників ПМПК визначається принципом „не нашкодити". Викриття, оголення протиріч і труднощів розвитку не повинні приводити до зниження самооцінки дитини, руйнувати взаємовідносини з батьками. Беззаперечно повинна зберігатись таємниця психолого-педагогічного діагнозу. Фахівці, які входять до складу ПМПК, виконують роботу в межах основного робочого часу за індивідуальним планом роботи відповідно реальним запитам на обстеження дітей з відхиленнями у розвитку.

         Повноваження консиліуму Педагогічний консиліум має повноваження педагогічної ради і проводиться тільки із спеціалістами, які безпосередньо працюють з дітьми.

Види консиліумів

- Первинний

- Заключний

- Терміновий

- Плановий

         Первинний консиліум проводиться під час зарахування вихованця в спеціальну групу відразу після завершення первинних обстежень у всіх фахівців (як правило, це - психолог, логопед, педагог; в окремих випадках можуть бути залучені інші фахівці). Мета - визначення особливостей розвитку дитини, можливих умов і форм його навчання, необхідного психологічного, логопедичного чи іншого супроводу педагогічного процесу.

         Плановий консиліум рекомендується проводити не рідше разу на семестр. Мета - оцінювання динаміки навчання і корекції; внесення, у разі потреби, виправлень і доповнень у корекційну роботу, зміна форми, режиму чи програми навчання, призначення додаткових обстежень.

         Терміновий консиліум проводиться на прохання педагога чи одного із фахівців, які працюють з дитиною, у разі потреби (тривала хвороба, несподівана афективна реакція, раптове виникнення інших проблем у навчанні чи корекційній роботі). Мета - з'ясувати причини виниклих проблем, визначити припустимі навантаження, необхідність зміни режиму чи форми навчання.

         Заключний консиліум проводиться у зв'язку з переходом дошкільника на новий ступінь навчання ( з дошкільного закладу до початкової школи). Мета заключного консиліуму - оцінка статусу дитини на момент закінчення навчання: здобуті знання з усіх розділів програми, ступінь соціалізації, стан емоційно-вольової і поведінкових сфер, вищих психічних функцій; рекомендації для педагогів, які працюватимуть з дитиною надалі.      

Порядок роботи медико – педагогічного консиліуму

         Діагностичний етап

Попередня діагностична робота

Медична діагностика

Визначення комплексного діагнозу та висновки про рівень розумово-фізичної працездатності дитини

Психолого-педагогічна діагностика

Висновки про соціотип вихованця та визначення проблематики розвитку дитини

         Аналітико - проективний етап обочі засідання консиліуму)

І засідання – обговорення стану здоров'я, визначення психофізіологічних можливостей та компенсаторних резервів дитини

ІІ засідання – обговорення педагогічних спостережень та додаткових діагностичних досліджень, що до рівня навчальних можливостей, соціальної адаптації та життєвої компетентності вихованців

ІІІ засідання – складання коригуючих індивідуальних проектів, програм

         Корегуючий етап ІV засідання – (за потребою) корегування індивідуальних проектів, програм

Заключний етап

Аналіз ефективності психічного аспекту реабілітації щодо кожного вихованця Аналіз ефективності педагогічного аспекту реабілітації щодо кожного вихованця

V засідання – висновки про особливості пізнавальної діяльності дитини Підведення підсумків корекційно-педагогічної роботи за рік.        

Використання результатів ПМПК

         Згідно з рекомендаціями та висновками консиліуму вихователі, учителя-логопеди, вчителі-дефектологи, сестра медична заповнюють колегіальний висновок. Корегують плани освітньої роботи, психологи складають корекційні програми, медичний персонал надає рекомендації що до медичного супроводу, а саме: фізичне навантаження, розробка терапевтичної схеми підтримки дитини тощо.

Показники ефективності проведення консиліуму

1. Розроблена система заходів, щодо корекції розвитку.

2. Динаміка результатів розвитку дитини у реалізації корекційних програм.

3. Позитивна динаміка стану здоров'я дитини.

4.Підвищення психолого-педагогічної та медичної компетентності представників освітнього простору.

5. Успішна інтеграція дитини в соціальне та освітнє середовище.

Ведення документації

1. Положення про роботу психолого-медико-педагогічного консиліуму ЗДО.

2. Наказ “Про організацію роботи психолого-медико-педагогічного консиліуму ЗДО на навчальний рік”.

3. Книга протоколів засідань психолого-медико-педагогічного консиліуму ЗДО.

4. Індивідуальна картка дитини.

5. Індивідуальний супровід навчальної діяльності (план роботи) дитини.

6. Зошити взаємозвязку спеціалістів з вихователями вікових груп.

 План роботи ПМПК

          Перший етап (жовтень).

Мета: виявити особливості пізнавального та психічного розвитку кожного вихованця, визначити початковий рівень оволодіння знаннями, уміннями, навичками в об’ємі чинних програм,  за якими працює СДНЗ, остаточно затверджується  список дітей для проведення корекційно-освітньої роботи.

Другий етап (перші два тижні січня).

Мета: виявлення особливостей динаміки розвитку кожної дитини в спеціально організованих умовах, доповнюються відомості, отримані раніше. Динамічне діагностичне дослідження дозволяє оцінити правильність вибраних шляхів, методів, зміст корекційної  роботи  з  кожною  дитиною. У програму вносяться корективи, визначається мета і завдання корекційно-педагогічної роботи в наступному півріччі.

Третій етап (два перші тижні травня).

Мета: визначити характер динаміки, оцінити результативність роботи, а також скласти прогноз відносно подальшого розвитку і визначити подальший індивідуальний супровід для кожного вихованця.