Коли ми почнемо називати речі своїми іменами, коли ми визнаємо,що діти з особливими потребами, найперше є людьми, то побачимо, що у них значно більше спільного з усіма, ніж  відмінного Стаття 20. Інклюзивне навчання (витяг із Закону України Про освіту, 05.09.2017 № 2145-VIII)

 

1. Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов’язковому порядку.

 

2. Заклади освіти зі спеціальними та інклюзивними групами і класами створюють умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

 

3. Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями забезпечуються у закладах освіти допоміжними засобами для навчання.

 

4. Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

Психолого-педагогічні послуги - це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

 

Корекційно-розвиткові послуги (допомога) - це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

 

 «Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей» (Концепція розвитку інклюзивної освіти. Наказ МОН від 01.10.2010 № 912).

    Інклюзивне навчання:

·  Ґрунтується на правах людини і принципах рівності.

·  Спрямоване на всіх дітей і дорослих, особливо тих, хто є виключеним з загальної системи навчання.

Це процес усунення бар’єрів в системі освіти та системі підтримки.

     Хто такі діти з особливими потребами?

Термін «діти з особливими потребами» стосується дітей до 18 років, які потребують додаткової навчальної, медичної і соціальної підтримки з метою покращання здоров’я, розвитку, навчання, якості життя, участі в громаді, тобто включення. Сьогодні в Україні немає єдиної офіційної термінології для характеристики дітей з особливими потребами.  Сьогодні у сфері дошкільної освіти впроваджується значна кількість інновацій різного характеру, спрямованості і значимості, втілюються новинки в організацію, зміст, методику, технологію навчання. Адже, дошкільна освіта – це основа, фундамент всієї освіти. 

    Законом України «Про дошкільну освіту» затверджені державні гарантії у здобутті дошкільної освіти дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

    У статті 33 Закону України «Про дошкільну освіту» зазначено, що Держава  забезпечує соціальний захист, підтримку дітей дошкільного віку, особливо  дітей-сиріт  і  дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, а також дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей.

    Дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,   тривалого лікування та реабілітації, гарантовано право на відвідування   державних і комунальних дошкільних  навчальних  закладів. Направлення дітей до дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу здійснює відповідна психолого-медико-педагогічна консультація, діяльність якої регламентується Положенням про психолого-медико-педагогічну консультацію.

     Головною метою ЗДО № 232 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, зміцнення  здоров'я, розвиток і формування особистості, забезпечення соціально-психологічної  реабілітації  та  адаптації дитини  шляхом   спеціально   організованого навчально-виховного процесу у комплексі з корекційно-розвивальною  та лікувально-оздоровчою роботою.

   ЗДО №232 здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції вад фізичного розвитку, але не відвідують дошкільних закладів, та надає консультаційну допомогу сім’ї.


Інклюзія в освіті Запорізького краю

 

Інклюзивна освіта від "А" до "Я" (порадник для педагогіві батьків) завантажити

 

Рекомендації для педагогів для здійснення корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами" завантажити

 

 Інклюзивна освіта. Основні поняття. завантажити