Учитель-логопед

Костюченко

Ірина Станіславівна

спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання:

учитель-методист


Що таке логопедія ?

      
  Логопедія -- наука про порушення розвитку мовлення, його подолання і запобігання йому засобами спеціального корекційного навчання і виховання.

   У перекладі з грецької воно означає "виховання мовлення" і є одним із розділів корекційної педагогіки.

  Предметом логопедії є вивчення закономірностей навчання і вихованяя осіб з порушеннями мовлення і пов"язаними з ними відхиленнями в психічному розвитку.

  Психологічною основою методик корекції порушення мовлення у дітей є теорія мовлення і мовленнєвої діяльності, що реалізується в її основних видах: слухання, говоріння, читання, письмо.    Ці види мовленнєвої діяльності є основними для взаємодії людей у процесі вербального спілкування.

 Мовлення посідає центральне місце в процесі психічного розвитку дитини і внутрішньо пов"язане з роз-витком мислення й усвідомленням загалом.

      У процесі мовленнєвого дослідження у дитини, що нормально розвивається, формується мовленнєва (лінгвістична) здатність. 

 У разі відхилення мовленнєвого розвитку від норми монологічне мовлення порушується більшою мірою, ніж діалогічне.

 Нерозвинення усного мовлення зазвичай призводить до порушення писемного мовлення різної склад-ності.

  У психічному розвитку дитини мовлення має велике значення, виконуючи комунікативну, збагачувальну і регулювальну функції.

 Відхилення в розвитку мовлення позначаються на формуванні всього психічного життя дитини. Вони утруднюють спілкування з оточенням, нерідко перешкоджають правильному формуванню пізнавальних процесів, впливають на емоційно-вольову сферу.

 Принцип аналізу мовле-ннєвих порушень застосовують для своєчасного виявлення ускладнень у форму-ванні тих або інших сторін мовлення.

 Раннє розпізнавання можливих відхилень як в усному, так і в подальшому писемному мовленні дає змогу запобігти їм за допомогою педагогічних (логопедичних) прийомів.

    Закріплення вимови звуків С.З

Закріплення звуків Ч.Ш,Щ,ЦЛ

 

Завдання логопеда в дошкільному навчальному закладі:

1.Створення єдиного корекційно-навчального простору.

2.Обладнання предметно-розвивального середовища, яке стимулює мовленнєвий і особистісний розвиток дитини.

3.Пропаганда логопедичних знань серед батьків, педагогів та населення.

4.Інтегрування зусиль педа-гогів, дітей та батьків з метою корекції мовленнєвих порушень.

       Завдання логопеда полягає не лише в подоланні мовленнєвих дефектів, але й у підготовці дитини-логопата до навчання в школі.

   Корекційна робота ставить за мету повністю або част-ково усунути дефект та підготувати дитину до успішного навчання в загально-освітній школі.

 ФФНМ -- фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення;

  НЗНМ -- нерізко виражена загальна недорозвиненість мовлення;

 ЗНМ --  загальний недорозвиток мовлення.

 Логопед обстежує стан мовлення, а вихователь -- рівень сформованості знань, умінь і навичок дітей.