Практичний психолог

Сизоненко Вікторія Григорівна

 

освіта вища, спеціаліст вищої категорії,

стаж роботи 26 років

 


Психологічний супровід

педагогів та вихованців щодо збереження психологічного здоров’я

 під час освітнього процесу

      У Статуті  Всесвітньої організації охорони здоров’я визначено, що здоров’я – це стан цілковитого фізичного, психічного й соціального добробуту.

 

 Під психологічним здоров’ям розуміються ті психологічні аспекти психічного здоров’я, які відносяться к особистості цілком і знаходяться в тісному зв’язку з вищими проявами людського духа. (Дубровіна І. В.)

 

Основу психологічного здоров’я складає повноцінний розвиток на усіх етапах онтогенезу.

 

Фактори ризику порушення психологічного здоров’я.

1. Об’єктивні, або фактори середи

-         сімейні не благодійні фактори

-         не благодійні фактори пов’язані з дитячим закладом

2. Суб’єктивні ,  обумовлені індивідуально – особистісними особливостями

-         темпераментні передумові

-         фон настрою

-         контроль

-         самооцінка

-         критичність

 

Загально відомо що здоров’я людина на 20 % залежить від спадкоємних факторів, на 20 % - від природного оточення, на 7-10 %- від рівня охорони здоров’я й на 50 %- від способу життя людини. Відомо, що фізичне здоров’я дитини безпосередньо залежить від її внутрішнього психологічного стану. Саме тому в дошкільному закладі повинно приділятися особливу увагу психоемоційному розвитку дітей, створенню їм комфортних психологічних умов. Психологічна безпека характеризується через поняття збереження психічного здоров’я дитини і відсутності психологічної загрози. Основні причини загрози психологічній безпеці особистості можна умовно поділити на дві групи: зовнішні та внутрішні.

 

Зовнішні причини загрози психологічній безпеці дитини:                     

-         Надмірна опіка над дітьми.

-         Неуважність до дитини з боку батьків.

-         Неправильна організація спілкування.

-         Міжособистісні стосунки дітей у групі.

-         Не сформованість у дітей уявлень про загальні правила поведінки в дитячому колективі.

-         Невиконання гігієнічних вимог.

-         Інтелектуально-фізичні та психоемоційні перевантаження.

 

Внутрішні причини загрози психологічній безпеці дитини:

-         Звички негативної поведінки, що сформувалися внаслідок неправильного виховання в родинні.

-   Усвідомлення дитиною свого відставання в тому чи іншому виді діяльності порівняно з іншими дітьми.

-         Відсутність автономності.

-         Індивідуально-особистісні риси характеру дитини, що сформувалися не без впливу дорослих.

-         Патологія фізичного розвитку.

 

Компоненти психологічного здоров’я:

-         навчання позитивному само відношенню і прийманню інших людей

-         навчання рефлексивним вмінням

-         формування потреби в саморозвитку

 

Для реализації моделі психологичного здоров'я суб'єктів навчального процесу перед психологом стоять наступні завдання:

  • Відстеженя динаміки розвитку дітей в умовах навчально-виховного процесу.
  • Оптимізація соціально середи для створення умов збереження та підвищення рівня психологічного здоров'я дітей.
  • Підвищення рівня психологичної культури педагогів та батьків.

 Психосберігаючі технології (за Поташником М. М.) – це совокупність прийомів, методів, методик, засобів навчання й підходів до навчального процессу, в якому виконуються, що найменше, чотири вимоги:

- врахування індивідуальних особливостей дитини, його темпераменту, характера сприйняття нею навчального матеріалу, потенційних можливостей;

- запобігання надмірного інтелектуального, емоційного, нервового навантаження;

- забезпечення морально-психологіченого клімату в колективі, підтримання та зміцнення психічного здоров'я дітей;

- навчання засобам психічного самозахисту.