ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

30.11.2016 № 37

ПОГОДЖЕНО

 

Наказ департаменту освіти

і науки Запорізької міської ради

 

31.10.2016 № 683р

 

                           СТАТУТ

СПЕЦІАЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ЯСЕЛ-САДКА) №232  "СІРЕНЬКИЙ ЗАЙЧИК"

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                               (нова редакція)

 

м. Запоріжжя

2016

 

I. Загальні положення

             

1.1. Статут спеціального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №232 "Сіренький зайчик" Запорізької міської ради Запорізької області є новою редакцією Статуту  спеціального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №232 "Сіренький зайчик" Запорізької міської ради Запорізької області, затвердженого рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 24.05.2013 №190/10 "Про затвердження та реєстрацію статуту спеціального дошкільного закладу (ясел-садка) №232 "Сіренький зайчик" Запорізької міської ради Запорізької області, викладеного в новій редакції". Спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №232 "Сіренький зайчик" Запорізької міської ради Запорізької області перейменований рішенням Запорізької міської ради від 24.04.2013 №22. Після державної реєстрації даного Статуту попередня редакція втрачає чинність.

1.2. Спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №232 "Сіренький зайчик" Запорізької міської ради Запорізької області  (далі – СДНЗ №232) для дітей віком від двох до семи (восьми) років з порушеннями опорно-рухового апарату, забезпечує корекцію фізичного розвитку, виховання та навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

1.3. Організаційно-правова форма – комунальний заклад.

1.4. СДНЗ № 232 є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний номер облікової картки платника податків, може мати рахунки в органах управління Державної казначейської служби України у м. Запоріжжі Запорізької області.

Повна назва: Спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №232 "Сіренький зайчик" Запорізької міської ради Запорізької області.

Скорочена назва: СДНЗ № 232.

1.5. Місцезнаходження СДНЗ № 232: 69097, м.Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, буд. 9А.

1.6. Засновником (власником) СДНЗ № 232 є територіальна громада міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради. Органом управління СДНЗ № 232 є департамент  освіти і науки Запорізької міської ради (далі – Департамент) та його відокремлений структурний підрозділ – територіальний відділ освіти Хортицького району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі - Територіальний відділ освіти Хортицького району) відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про територіальний відділ освіти Олександрівського, Вознесенівського, Дніпровського, Хортицького, Заводського, Шевченківського, Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.  Орган управління здійснює фінансування СДНЗ № 232, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, інженерні комунікації, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.7. СДНЗ № 232 в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" і Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305, Порядком комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженим Міністерством освіти  і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 27.03.2006 №240/165, іншими нормативно-правовими актами, наказами та рекомендаціями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує  формування  та   реалізує  державну  політику у сфері освіти та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування   державної політики у сфері охорони здоров’я, власним статутом.

1.8. Головною метою СДНЗ № 232 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, зміцнення здоров'я, розвиток і формування особистості, забезпечення соціально-психологічної реабілітації та адаптації дитини шляхом  спеціально  організованого навчально-виховного процесу у комплексі з корекційно-розвивальною та лікувально-оздоровчою роботою.

 1.9. Діяльність СДНЗ № 232 направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоровя дитини;

здійснення заходів, спрямованих на забезпечення корекційно-розвивальної та лікувально-оздоровчої роботи з дітьми;

виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;

здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї;

забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.10. СДНЗ № 232 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, Положенням та даним статутом.

1.11. СДНЗ № 232 несе відповідальність перед особою, суспільством та державою за:

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту";

забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог щодо її змісту, рівня і обсягу;

дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази;

дотримання умов, що визначаються за результатами атестації;

безпечні умови освітньої діяльності.

1.12. Взаємовідносини між СДНЗ № 232, юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.13. Міжнародне співробітництво здійснюється відповідно до   Законів   України  "Про  освіту",  "Про дошкільну освіту",  інших  нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. СДНЗ № 232 має   право   відповідно   до  законодавства  України укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки із  навчальними  закладами,  науковими установами системи освіти зарубіжних країн.

1.14. СДНЗ № 232 може здійснювати соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції вад фізичного розвитку, але не відвідують дошкільних закладів, та надання консультаційної допомоги сім’ї.

 

II. Комплектування СДНЗ № 232

 

2.1. СДНЗ № 232 за проектом розраховано на 6 вікових груп. На кожний навчальний рік мережа груп, режим роботи груп та тривалість перебування в них дітей затверджується Департаментом у відповідності до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про затвердження мережі дошкільних навчальних закладів на навчальний рік.

2.2. Групи у СДНЗ № 232 комплектуються за віковими (одновіковими та різновіковими) ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-епідеміологічних вимог до утримання дітей з урахуванням побажань батьків. Для дітей з дитячим церебральним паралічем може створюватись окрема група. 

До СДНЗ № 232 зараховуються діти з 2-річного віку, які самостійно пересуваються, з такими захворюваннями: 
дитячий церебральний параліч у легкій формі;
наслідки поліомієліту у відновному і резидуальному станах;
вроджені та набуті деформації опорно-рухового апарату;
наслідки інфекційних поліартритів, артрогрипозу;
хондродистрофія, міопатія, сколіоз.
Не зараховуються до СДНЗ № 232 діти, які страждають частими  епілептичними нападами; 
з тяжкою та глибокою розумовою відсталістю; 
страждають на енурез і енкопрез внаслідок органічного ураження центральної нервової системи; 
мають виражені порушення слуху, зору. 
Діти з порушеннями опорно-рухового апарату, які потребують індивідуального догляду і не обслуговують себе у зв'язку з грубими 
руховими порушеннями, можуть відвідувати у СДНЗ № 232 групи для здійснення індивідуальної корекційно-розвивальної роботи за короткотривалим режимом перебуванням.

            2.3. Відповідно до  Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів       спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки  України від 20.02.2002 №128, наповнюваність груп дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату не повинна перевищувати 8 осіб; для дітей, хворих на сколіоз – 10 осіб.

2.4. Прийом дітей до СДНЗ № 232 здійснюється завідувачем протягом  календарного року на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють; свідоцтва про народження дитини; направлення Територіального відділу освіти Хортицького району з встановленим граничним терміном перебування, висновку психолого-медико-педагогічної консультації про необхідність перебування дитини в спеціальній групі; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад; медичної довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення. Для дітей з інвалідністю додатково подається індивідуальна програма реабілітації.

Протипоказаннями для  прийому  дітей  до  СДНЗ № 232 є: 
усі хвороби в період загострення;
хронічні захворювання серцево-судинної системи, органів дихання, травлення та ін. у період декомпенсації;
ендокринні захворювання, що  потребують індивідуального  догляду  і лікування; 
інфекційні хвороби до закінчення строку ізоляції, бацилоносії дифтерії та кишкових інфекцій; 
період лікування заразних та паразитарних хвороб очей та шкіри;
злоякісні захворювання крові, недостатність кровообігу будь-якого ступеня; активні форми туберкульозу;
часті судомні пароксизми (денні і нічні);
психічні  захворювання, що супроводжуються тяжким та глибоким недоумством та іншими важкими нервово-психічними розладами;
різні форми енурезу, енкопрезу;
психопатія і психопатоподібні стани різного характеру;
венеричні захворювання; 
тяжкі вади опорно-рухового апарату, що унеможливлюють самостійне пересування та обслуговування.

Якщо в період перебування у СДНЗ № 232 у  дитини  будуть виявлені зазначені протипоказання, вона відраховується із закладу.

2.5. Під час прийому дітей до СДНЗ № 232 завідувач зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із статутом СДНЗ № 232, іншими документами, що регламентують діяльність СДНЗ № 232.

2.6. За дитиною зберігається місце у СДНЗ № 232 у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 календарних днів).

          2.7. Відрахування дітей із СДНЗ № 232 може здійснюватися за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі даного типу. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу дошкільного навчального закладу, в якому доцільне подальше перебування дитини. Адміністрація СДНЗ № 232 письмово із зазначенням причин повідомляє батькам або особам, які їх замінюють,  про  відрахування  дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.8. Переведення дитини з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.9. Діти, які перебувають у СДНЗ № 232 короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік.

 

III. Режим роботи СДНЗ № 232

 

3.1. СДНЗ № 232 працює за пятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

3.2. Режим роботи СДНЗ № 232, тривалість перебування в ньому дітей затверджується Департаментом у відповідності до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про затвердження мережі дошкільних навчальних закладів на навчальний рік.

 

IV. Організація навчально-виховного процесу у СДНЗ № 232

 

4.1. Навчальний рік у СДНЗ № 232 починається 1 вересня і закінчується  31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. СДНЗ № 232  здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період, затверджується відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.3. У СДНЗ № 232 визначається мова (мови) навчання відповідно до законів України, що визначають державну мовну політику.

4.4. Навчально-виховний процес у СДНЗ № 232 здійснюється за спеціальними програмами розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

4.5. У СДНЗ № 232 проводиться корекційно-відновлювальна робота.

4.6. Щоденна кількість і послідовність занять для дітей визначається орієнтовним розкладом, складеним відповідно до програм розвитку дітей, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, з урахуванням проведення корекційно-відновлювальної роботи, відповідно до санітарно-гігієнічних, педагогічних вимог; схвалюється педагогічною радою і затверджується завідувачем СДНЗ № 232.

4.7. СДНЗ № 232 може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та СДНЗ № 232 у межах гранично допустимого навантаження дитини. Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного закладу.

4.8. Психологічне забезпечення у СДНЗ № 232  здійснюється практичним психологом.

 

V. Організація харчування дітей у СДНЗ № 232

 

      5.1. СДНЗ № 232 забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначеного центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за  погодженням  з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

5.2. Режим харчування дітей у СДНЗ № 232 та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.

5.3. Порядок звільнення від плати за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі  визначається Кабінетом Міністрів України.

 

VI. Медичне обслуговування дітей у СДНЗ № 232

 

6.1. Медичне обслуговування дітей СДНЗ № 232 здійснюється на безоплатній основі комунальною установою "Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5", яке організовує проведення лікувально-профілактичних заходів та відновлювального лікування, та медичними працівниками, які входять до штатного розкладу СДНЗ № 232, і передбачає проведення корекційно-відновлювального лікування, обов'язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.2. До основних обов'язків медичних працівників СДНЗ № 232 належать:

         моніторинг стану здоров'я, фізичного та психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

організація проведення корекційно-відновлювальних заходів;

         організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

         здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження, профілактикою    травматизму;

         медичний  контроль  за виконанням  санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

         проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу тощо.

  6.3. СДНЗ № 232 надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів. Для здійснення корекційно-відновлювальної роботи у СДНЗ № 232 обладнано лікувальний ортопедичний кабінет, приміщення для лікувальної фізкультури, кабінет масажу, фізіотерапевтичний кабінет, фізкультурна зала.

 

VII. Учасники навчально-виховного процесу СДНЗ № 232

 

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у СДНЗ № 232 є: діти дошкільного віку, завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грамоти, подяки, грошові премії в межах затвердженого фонду заробітної плати або за рахунок інших власних надходжень.  

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

безоплатна дошкільна освіта;

безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

здоровий спосіб життя;

безоплатне медичне обслуговування;

інші права, передбачені чинним законодавством України.

7.4.    Права батьків або осіб, які їх замінюють:

вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

обирати і бути  обраними до органів громадського  самоврядування дошкільного закладу;

звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і   суді;

інші права, передбачені чинним законодавством України.

7.5.   Обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:

забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти;

 своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хворобу дитини;

слідкувати за станом здоров’я дитини, постійно дбати про  фізичне здоровя, психічний стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів, здібностей;

поважати  гідність дитини;

виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

інші обовязки, що передбачені законодавством України.

Відвідування дитиною СДНЗ № 232 не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

7.6.   На посаду педагогічного працівника СДНЗ № 232 призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний та психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. При призначенні на посаду вихователя групи перевага надається особам з вищою освітою за спеціальністю "Дефектологія".

7.7.   Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8.         Педагогічні працівники мають право:

на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і   засобів роботи з дітьми;

брати участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;

   об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших громадських  об'єднань, діяльність яких не заборонена законодавством;

на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

на захист професійної честі та власної гідності;

на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;

інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9.         Педагогічні працівники зобов’язані:

постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного або психічного насильства;

брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності;

виконувати накази та розпорядження керівництва;

інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.10.     Педагогічних та інших працівників СДНЗ №232 призначає на посади та звільняє  з посад завідувач СДНЗ №232.

7.11.    Педагогічні працівники СДНЗ №232 один раз на 5 років підлягають атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

7.12.     Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішннього трудового розпорядку СДНЗ №232, не виконують посадових обов'язків, умов колективного договору, або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи  відповідно до чинного законодавства України.

7.13.     Працівники СДНЗ №232 несуть відповідальність за  збереження  життя, фізичне і психічне здоров’я  дитини згідно з чинним законодавством України.

7.14.      Працівники СДНЗ №232 у відповідності до статті 26 Закону України  "Про забезпечення  санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" проходять періодичні медичні огляди в установленому порядку.

          7.15. Педагогічне навантаження педагогічних працівників – час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу й визначається на підставі законодавства України.

 

VIIІ. Управління СДНЗ №232

 

           8.1. Управління СДНЗ № 232 здійснюється його засновником, Департаментом, Територіальним відділом освіти Хортицького  району.

           8.2. Безпосереднє керівництво роботою СДНЗ №232 здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади директором Департаменту на умовах укладеного контракту згідно з чинним законодавством України.

Завідувач СДНЗ № 232:

відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

здійснює керівництво і контроль за діяльністю СДНЗ № 232;

діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами СДНЗ №232 і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників СДНЗ №232;

видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

формує штатний розклад СДНЗ № 232 в межах затвердженого фонду заробітної плати та подає його для затвердження до Департаменту;

контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей, організацію корекційно-відновлювальної роботи;

відповідає за стан педагогічної та виховної роботи у СДНЗ № 232;

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом;

забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які  їх замінюють;

підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, корекційно-відновлювальної роботи з дітьми, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу СДНЗ № 232 та батьків  або осіб, які їх замінюють.

           8.3. Постійно діючий колегіальний орган в СДНЗ № 232 – педагогічна рада. До складу педради входять: завідувач, педагогічні та медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови  батьківських  комітетів груп.

На засідання педагогічної ради можуть  бути запрошені представники  громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки  або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше 4-х разів на рік.

Головою педагогічної ради є завідувач СДНЗ № 232. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада закладу:

оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку по кожній віковій групі;

розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у СДНЗ № 232;

визначає план роботи СДНЗ № 232 та педагогічне навантаження працівників;

затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному закладі;

визначає шляхи співпраці СДНЗ № 232 із сім’єю;

розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників СДНЗ № 232;

заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педпрацівників;

аналізує результативність спеціально організованого навчально-виховного процесу у комплексі з корекційно-відновлювальною роботою з дітьми;

розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад.

      8.4.  Органом громадського самоврядування СДНЗ № 232 є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу – 70%, батьків – 30%. Термін їх повноважень становить 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

обирають раду СДНЗ №232, її членів і голову,  встановлюють  термін її повноважень;

   заслуховують звіт завідувача СДНЗ №232 з питань статутної діяльності закладу, голови ради дошкільного закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності СДНЗ №232;

затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку СДНЗ № 232.

         8.5. У період між загальними зборами діє рада СДНЗ №232. Кількість засідань визначається за потребою. Засідання ради СДНЗ №232 є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів. До складу ради СДНЗ № 232 обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 8.6. У СДНЗ № 232 може створюватись і діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної  роботи СДНЗ №232.

Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради СДНЗ № 232. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах СДНЗ № 232 і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні  з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань – не менше ніж чотири рази на рік. Основними завданнями піклувальної ради є:

співпраця з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у СДНЗ № 232;

сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, оздоровчої  бази СДНЗ № 232;

сприяння залученню додаткових джерел фінансування СДНЗ № 232;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоровя  учасників навчально-виховного процесу;

організація дозвілля і оздоровлення дітей та працівників СДНЗ № 232;

всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та СДНЗ № 232;

сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

IX.     Майно СДНЗ № 232

 

              9.1. Майно, передане засновником СДНЗ № 232, належить йому на правах оперативного управління.

            9.2. Матеріально-технічна база СДНЗ № 232 включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі централізованої бухгалтерії Територіального відділу освіти Хортицького  району.

            9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази СДНЗ № 232 визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами  і правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання дошкільного закладу, у тому числі навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

             9.4. СДНЗ № 232 має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, групові ділянки для прогулянок, господарські будівлі тощо.

             

 Х. Фінансово-господарська діяльність СДНЗ № 232

 

10.1.   Фінансово-господарська діяльність СДНЗ № 232 здійснюється на основі його кошторису.

10.2.    Джерелами формування кошторису СДНЗ № 232 є:

10.2.1. кошти загального фонду місцевого бюджету;

10.2.2. кошти спеціального фонду місцевого бюджету:

надходження від надання платних послуг, які передбачені чинним законодавством України;

доходи від здачі за погодженням із засновником в оренду приміщень, споруд, обладнання;

кошти від фізичних та юридичних осіб, гранти та дарунки (у вартісному обрахунку), одержані на конкретну мету;

кошти єдиного цільового фонду міської ради;

благодійні внески фізичних та юридичних осіб;

інші надходження, не заборонені законодавством України.

10.3. СДНЗ № 232 за погодженням із засновником має право:

придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

отримувати благодійну допомогу від установ, організацій або фізичних осіб;

здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством України. Оренда приміщень допускається, якщо вона не погіршує умов перебування вихованців та роботи педагогічних працівників.

10.4. СДНЗ № 232 є неприбутковим закладом.

10.5. Забороняється  розподіл отриманих СДНЗ № 232 доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, органу управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

10.6. У разі  припинення СДНЗ № 232 (у  результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)  активи  СДНЗ № 232 передаються одному  або кільком іншим дошкільним навчальним закладам або зараховуються до доходу міського бюджету.

10.7. Доходи (прибутки) СДНЗ № 232 використовуються виключно для фінансування видатків на утримання СДНЗ № 232, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

10.8. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством України, нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та  реалізує державну політику у сфері освіти. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію Територіального відділу освіти Хортицького району.

10.9. Статистична звітність про діяльність СДНЗ № 232 здійснюється відповідно до законодавства України.

 

ХІ. Контроль за діяльністю СДНЗ № 232

 

11.1.   Державний контроль за діяльністю СДНЗ № 232 здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної освіти.

11.2. Державний контроль за діяльністю СДНЗ № 232 здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, Департамент, Територіальний  відділ  освіти Хортицького району.

11.3.   Основною формою контролю за діяльністю СДНЗ № 232 є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

11.4.   Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником СДНЗ № 232  відповідно до законодавства України.

 

ХІІ.  Припинення діяльності СДНЗ № 232

 

12.1.    Рішення про припинення діяльності СДНЗ №232 шляхом ліквідації або реорганізації приймає сесія Запорізької міської ради або суд

12.2.   Реорганізація СДНЗ № 232 може відбуватися шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення в порядку,  встановленому  законодавством України.

12.3.   Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління СДНЗ № 232.

12.4.    У  випадках реорганізації права та зобовязання СДНЗ № 232 переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства України.

12.5.   При реорганізації і ліквідації СДНЗ № 232 ліквідаційною комісією вирішується питання щодо забезпечення вихованцям СДНЗ № 232 можливості подальшого  отримання  дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства України, щодо  оцінки наявного майна СДНЗ № 232, складання ліквідаційного балансу і представлення його засновнику. Засновник приймає рішення щодо майна, що залишилось.

12.6.    Працівникам СДНЗ № 232 гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до Кодексу законів  про працю України.