Аналіз діяльності

спеціального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №232 «Сіренький зайчик» Запорізької міської ради Запорізької області

за 2018-2019 навчальний рік

Загальні відомості

         Спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №232 «Сіренький зайчик» (далі - СДНЗ №232) Запорізької міської ради Запорізької області який  забезпечує  догляд за дітьми віком від 2-х років до 6-ти(7) років, їх розвиток, навчання і виховання відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту».

                     Юридична адреса СДНЗ №232: 69097, м. Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва 9-А, телефон: 286-26-38.

На сьогоднішній день в СДНЗ №232 функціонує 6 груп, із них – 1 група раннього віку, 5 груп – передшкільного віку.       На 01.05.2019 року СДНЗ №232  відвідує 85 дітей.

         Режим роботи СДНЗ №232 п’ятиденний робочий тиждень, з 12-годинним режимом перебування дітей з 6:30 до 18:30.

Комплектування груп дітьми здійснювалось відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 4 п.4) за віковою періодизацією:

1 група раннього віку – від двох до трьох років;

1 група – діти молодшого дошкільного віку (від трьох до чотирьох років);

2 групи – діти середнього дошкільного віку (від чотирьох років до пяти років);

2 групи – старшого дошкільного віку( від пяти до шести (семи) років).

раннього віку – 13 дітей;

передшкільного віку – 72 дитини;

загальна кількість випускників – 19 дітей.

         Аналіз стану мережі в СДНЗ №232 дозволяє визначити певні негативні тенденції – збільшення захворювання контингенту дітей на вади ОРА.

         Перевантаження вікових груп зумовлено потребою в  проведенні корекційно-відновлювальної  роботи  з  дітьми, які мають значні порушення опорно-рухового апарату.

            Головною метою СДНЗ №232 є зміцнення  здоров'я,  розвиток  і  формування  особистості, забезпечення  соціально-психологічної  реабілітації  та  адаптації дитини  шляхом   спеціально   організованого   освітнього процесу     у     комплексі     з    корекційно-розвивальною    та лікувально-оздоровчою роботою.

            СДНЗ №232 під час організації освітньої, виховної роботи, адміністративно-господарської  діяльності керується основними нормативними документами: Конституцією України; Законом України «Про освіту»; Законом України «Про дошкільну освіту» (зі змінами); «Положення про дошкільний навчальний заклад», затверджений Постановою КМУ від 12.03.2003р. №305 (зі змінами); Базовим компонентом дошкільної освіти, освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки (лист МОіНУ №1/11-16160 від 6 листопада 2015 року); Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату (лист МОіНУ від 05.12.2012 №1/11-18795); Законом України «Про охорону праці»; іншими нормативно-правовими актами.

         Діяльність СДНЗ №232 в 2018-2019 н.р. була направлена на реалізацію основних завдань дошкільної  освіти:

збереження та зміцнення фізичного та психічного здоровя дітей;

розвиток інтелекту дитини, її пізнавальних здібностей, нахилів, інтелектуальних почуттів засобами психофізичних зберігаючих педагогічних технологій;

забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

виховання любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля та інші.

         СДНЗ №232 повністю укомплектовано педагогічними працівниками та спеціалістами, обслуговуючим персоналом відповідно до штатного розпису. Педагогічні кадри за віковими групами закріплено наказом, завідувача CДНЗ №232 на початку навчального року. При розподілі педагогічних кадрів враховувавалось: освіта, педагогічний стаж, результати атестації та психологічні особливості працівників.

         Освітній процес забезпечується 20 педагогами, з них:

з вищою освітою –10чол.;

мають тарифний розряд – 10чол.

         Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий :

 вища категорія – 3чол.;

 перша категорія –4чол.;

 друга категорія – 3чол;

 спеціаліст – 1чол.;

педагогічне звання «Вихователь – методист» – 2 чол.;

учитель-методист-1 чол.

Атестація педагогічних працівників у СДНЗ № 232 проводилась  відповідно до Закону України «Про освіту» ст. 54 (зі змінами від 05.09.2017р.) Закону України «Про дошкільну освіту» ст. 32,     наказу  Міністерства  освіти і науки України  від 20.12.2011 року № 1473 (із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 року № 1135) «Про  затвердження  Типового  положення  про  атестацію   педагогічних  працівників», наказу ТВО Хортицького району від14.09.2018 № 314р «Про атестацію педагогічних працівників закладів освіти Хортицького району у 2018-2019 навчальному році».

         Адміністрацією СДНЗ №232 були забезпечені всі умови для проходження педагогами курсової перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників при КЗ «ЗОІППО» ЗОР. Порушення з цього питання відсутні, відмов педпрацівників від проходження курсів перепідготовки не зафіксовано. Відповідно до Типового Положення про атестацію педагогічних  працівників України, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 р. №930 (із змінами) вихователем-методистом був складений графік проходження педагогами курсів підвищення кваліфікації та атестації. За поточний рік курсову перепідготовку пройшли  4 педагоги. Атестаційною комісією своєчасно виконувався повний обсяг заходів, передбачених нормативними документами. В 2018-2019 році в СДНЗ №232 атестовано  6 педагогів.

         Атестація проходила  у комплексі з роботою, спрямованою на підвищення фахового рівня педагогів і їхньої педагогічної майстерності.
Атестація базувалась на принципах демократизму, загальності, усебічності, системності, колегіальності, доступності та гласності, неперервної самоосвіти й самовдосконалення, морального заохочення.

Педагоги, які атестувались, провели відкриті заняття для студентів педагогічного коледжу КВНЗ «Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії» ЗОР та педагогів СДНЗ №232; заходи сумісної діяльності дітей та батьків; тренінги для батьків. Кожен з педагогів продемонстрував уміння  використовувати  інноваційні, здоров’язберігаючі технології, застосування інтерактивних методів навчання.

В атестаційний період велика увага приділялася самодіагностиці
та самооцінюванню педагогів. За результатами анкетування педагоги
Соловйова С.П., Сизоненко В.Г., Зозуля В.В., Бабак О.В., Огонькова А.В., Красуля О.В. мають високий рівень оцінювання діяльності серед колег.

Атестаційний період у СДНЗ №232 пройшов без скарг та конфліктів, дав змогу виявити сильні та слабкі сторони в роботі педагогів, вніс певні корективи в їх професійну діяльність.

         Адміністрацією CДНЗ №232 забезпечуються умови для творчого зростання, для реалізації педагогами своїх професійних інтересів і можливостей, досягнення високого рівня реалізації стандартів дошкільної освіти.

         Адміністративно-господарська діяльність

Між завідувачем СДНЗ №232, Кончуковською Т.Л. та головою первинної профспілкової організації  Черняєвою Л.М. в тісній співпраці здійснювалась основна мета діяльності – захист соціально-економічних трудових прав та духовних інтересів працівників, вирішення тих проблем, які виникають у колективі. Ці проблеми значною мірою вирішувались за допомогою механізмів соціального партнерства, умови якого визначено у Колективному договорі спеціального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №232 «Сіренький зайчик» Запорізької міської ради Запорізької області на 2018-2021 роки, зареєстрованим управлінням з питань праці ЗМР від 11.04.2018 № 60 (лист начальника управління з питань праці ЗМР від 11.04.2018 № 24/01-14 (далі – Колективний договір):

своєчасна виплата заробітної плати;

матеріальна допомога на оздоровлення педагогічним працівникам;

доплата педагогічним працівникам 20% за престижність в роботі;

доплата за особливий характер праці;

шкідливі та важкі умови праці;

за роботу в нічний час;

доплата за додаткове навантаження;

забезпечення спецодягом та інвентарем та інше.

З 01.09.2018р. по 31.05.2019р. регулювання трудових відносин здійснювалось відповідно до чинного законодавства України та умов  Колективного договору. Працівники своєчасно ознайомлені із правами та обов’язками. За результатами атестації робочих місць кожен новоприбулий працівник своєчасно був ознайомлений з умовами праці та правами на пільги і компенсації відповідно до чинного законодавства і даного Колективного договору.

Профспілковий комітет сприяє зміцненню трудової дисципліни, дотриманню правил внутрішнього трудового розпорядку. Конфліктних ситуацій щодо трудових відносин не зафіксовано.

Виплати заробітної платні  здійснюються два рази на місяць. Працівникам згідно чинного законодавства надаються щорічні основні відпустки, додаткові відпустки та відпустки без збереження заробітної плати. Педагогічним працівникам виплачується заробітна платня відповідно до п 1 ст. 57 ЗУ Про освіту. Порушень з цього питання не зареєстровано.

ППО забезпечує активну участь представників профспілки СДНЗ №232 з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, соціального страхування у розв’язанні питань створення безпечних умов праці, попередження випадків травматизму і захворювань, оздоровлення.

З метою поповнення матеріально-технічної бази СДНЗ №232, було придбано: обладнання для проведення корекційно-відновлювальної роботи з дітьми, оргтехніки, надавались запити до голів батьківських ініціативних груп.  В результаті сумісної діяльності були подані клопотання депутатам Запорізької міської ради Полюсову В.В., Володькову М.М. щодо виділення додаткових джерел фінансування для придбання обладнання для розвивальної кімнати, оргтехніки та килимового покриття.

За 2018-2019 рік витрачено 34024 грн. та придбано: ігровий набір Фребеля – 7300 грн., столи дитячі – 6000 грн., меблі для педагогічного процесу (шафа та консоль) – 6984 грн.

За бюджетні кошти придбано: засувки на центральне опалення - 4 шт;

протипожежні двері в електрощитову - 11800 грн.

         На сьогоднішній день залишаються невирішеними наступні проблеми, вирішення яких планується впродовж  2019 – 2020 років:

оновлення  м'якого інвентарю (постільної білизни);

ремонт покрівлі 100 кв.м.;

поточні ремонти електромережі;

придбання ігрового та навчально-дидактичного обладнання на вікові групи згідно Примірного переліку (наказ МОНУ від 19.12.2017 №1633);

частковий ремонт 3 павільйонів та альтанки (заміна підлоги);

ремонт сходових маршів;

заміна дитячих ліжок;

придбання кухонного інвентарю;

поточний ремонт харчоблоку;

повірка і ремонт електрообладнання на харчоблоці;

фарбування вікон і дверей в закладі;

частковий ремонт цоколя і відмостки;

заміна шпалер в закладі;

фарбування евакуаційного виходу;

заміна пластику на гіпсокартон в коридорах закладу.

         Виконання кошторису, виконання угод, дотримання лімітів ФЗП та лімітів використання енергоносіїв, ведення фінансових операцій здійснювалось відповідно до діючого законодавства разом з бухгалтерією територіального відділу освіти Хортицького району. В СДНЗ №232 розроблені заходи щодо збереження енергоносіїв, тепло-енергозбереження, створена комісія контролю за дотриманням використання енергоносіїв в межах затверджених лімітів та виконання заходів по тепло-енергозбереженню. Розглядалися питання щодо контроля за дотриманням використання енергоносіїв в межах затверджених лімітів на виробничій нараді від 27.02.2019 №01. Лімітів на   енергоносії та тепло-енергозбереження за звітний період дотримувались.  За звітний період порушень не виявлено, про це свідчать акти перевірок ТВО за 2018-2019н.р.

         В CДНЗ №232 створені умови для організації безпечної життєдіяльності дітей та працівників. Вся робота в CДНЗ №232 з цього питання була направлена і велась відповідно до вимог законодавчих та нормативних документів. З метою збереження життя і здоров'я дітей у СДНЗ №232 відповідальними особами Соловйовою С.П. та Лукяненко О.В. планово проводились з працівниками інструктажі відповідно до відомчих інструкцій. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» спільно з профспілковим комітетом проводилась робота щодо впровадження державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципах: пріоритету життя і здоров'я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці навчання та виховання.

         Згідно циклограмі контролювала оновлено: куточки  «Цивільна оборона», «Дорожня абетка», «Абетка пожежної безпеки», «Охорона безпеки життєдіяльності»; тематичні рубрики з безпеки життєдіяльності в групових батьківських куточках та на сайті СДНЗ №232.

         На контролі було проведення  Місячників, Тижнів, Декад безпеки з питань безпечної поведінки дітей в різних ситуаціях на  вулиці, в побуті, на воді та ін.  Контролювалось  проведення занять з валеологічної спрямованості, які дозволили сформувати у дітей поняття про свій організм та догляд за ним. 

         Результати перевірок виконання вимог з питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, створення належних санітарно-гігієнічних умов розглядалися на загальних зборах, виробничих нарадах, нарадах при завідувачі.

         Про якість проведеної  роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності вихованців та працівників під час освітнього процесу свідчить відсутність травматизму. Але рівень травматизму в побуті серед вихованців присутній: серед дітей – 2 випадки, серед працівників СДНЗ №232 – 2 випадки. Тому робота щодо безпеки життєдіяльності буде продовжена у новому навчальному році, плануватиметься робота з усіма учасниками освітнього процесу.

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом.

Впродовж 2018-2019 н.р. до завідувача СДНЗ №232 надійшло 41 звернення від громадян, що на (+5) більше у порівнянні з 2017-2018 н.р. (було 36 звернення). Також отримано 1 звернення за допомогою засобів телефонного зв’язку з приводу влаштування дитини в СДНЗ №232.

Питання що розглядалися на особистому прийомі з вересня 2018 по травень 2019 переважно стосувались: влаштування дітей до СДНЗ №232, збереження місця за дитиною за висновками обласної ПМПК, звернення з питань працевлаштування, звернення працівників з особистих питань, з питань відрахування дитини.

Відсутня кількість звернень, що надійшли електронною поштою, письмові звернення, в тому числі через «Урядову гарячу лінію».

За видами звернень, визначених Законом України «Про звернення громадян», як і торік, домінують заяви – 96% щодо влаштування дитини до СДНЗ №232 та пропозиції щодо їх утримання та харчування. Повторні звернення відсутні.

З метою кваліфікованої організації особистого прийому громадян затверджені дні та години особистого прийому громадян керівником. Графік прийому громадян  неухильно дотримується.

         Всі питання звернень вирішувалися завідувачем Кончуковською Т.Л., в межах повноважень на особистому прийомі. Питання про стан роботи зі зверненнями громадян постійно перебували на контролі керівника СДНЗ №232 та розглядались на нараді при завідувачі, виробничих нарадах, загальних батьківських зборах. Жодне  із звернень громадян не залишилося без уваги, вирішувалось на місті і не потребувало подальшого розгляду у вищих органах.

Організація та контроль за харчуванням дітей

Відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227 та листа Міністерства освіти і науки України «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 21 червня 2007 р. № 1/9-394 у СДНЗ №232 завідувачем Кончуковською Т.Л та сестрою медичною старшою Дорошенко Л.М. проводився аналіз стану харчування дітей за період з 01.09.2018 по 31.05.2019.

         Аналізувалися такі питання:

система здійснення замовлень продуктів харчування для дошкільного закладу;

робота з постачальниками продуктів харчування з питань внесення коректив, зауважень;

контроль за якістю продуктів харчування;

обізнаність з нормативними документами з визначених питань;

дотримання встановленого меню для дітей;

наявність картотеки страв;

відповідність меню-розкладу картотеці страв;

контроль за дотриманням посадових обов’язків відповідальних осіб тощо.

         За результатами аналізу з'ясовано, що у СДНЗ №232 ведення документації з організації харчування дітей є задовільною.

         В СДНЗ №232 організовано три­разовий режим харчування для дітей, у літній оздоровчий період 4-х разовий режим.

         Відповідно до штатного розпису СДНЗ №232 повністю укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування.

         Виконання норм харчування з 01.09.2018 по 31.05.2019 рік становить:  група раннього віку -91%, групи дошкільного віку -89%. На 100 % виконано норми харчування на такі продукти, як: масло вершкове, олія, цукор, картопля. Низький % виконання соків фруктових (група раннього віку 45%, групи дошкільного віку -43%)  повязаний з тим, що не було завозу від фірм постачальників.

Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради були укладено договори про закупівлю товару за державні кошти з новими постачальниками:

ТОВ «Юпітер VII»; ФОП «Бойко А.В.»; ПП «Княжна»; ТОВ «РЕСПЕКТ СІТІ»; ФОП «Щербіна В.О.»; ТДВ «Запорізький хлібозавод № 5».

         У СДНЗ №232 зберігаються копії заявок на продукти, здійснюється облік про повноту їх виконання.

З метою посилення контролю за якістю продуктів харчування та продовольчої сировини і роботою працівників харчоблоку, згідно наказів по СДНЗ № 232 від 26.12.2018 № 127р «Про створення комісії з бракеражу в СДНЗ №232»  та від 26.12.2018 № 130р «Про затвердження складу комісії громадського контролю за якістю харчування» були створені: комісія з бракеражу та комісія громадського контролю за якістю харчування дітей, які проводили щоденно перевірки (записи в журналі громадського контролю за організацією харчування). Розроблено Положення про комісію громадського контролю за якістю харчування дітей в СДНЗ № 232 (наказ по СДНЗ № 232 від 26.12.2018 р. № 130р «Про затвердження складу комісії громадського контролю за якістю харчування»). Згідно зі встановленою формою вчасно ведуться бракеражні журнали сирої та готової продукції, журнал здоров’я працівників харчоблоку. Щомісячно в СДНЗ № 232 представниками батьківської громади здійснюється громадський контроль за організацією харчування дітей.

         Аналіз виконання норм харчування за 2018-2019 рік показав,  що в цілому харчуван­ня дітей у СДНЗ №232 здійснювалось наближено до норм, було раціональним, збалансованим, різноманітним.

Згідно аналізу харчування було виконано норми харчування:                                                        за період

 з 01.09.2017 по 31.05.2018

риба –  сад – 92%, ясла – 100 %;

м’ясо –  сад –  94%, ясла – 99%,

молоко – сад – 65%, ясла –58%;

олія –  сад – 100%,  ясла – 100%;

сир кисломолочний – сад –  80%,  ясла – 81%;

яйце –  сад – 81%, ясла – 93%;

сир твердий   - сад - 90%, ясла-  95%;

овочі –  сад 73%; ясла -  71%;

картопля -  сад -  94%, ясла - 95%;

фрукти – сад   65%, ясла- 77%;

цукор – сад 98%, ясла -  99%;           

масло вершкове  - сад -100%, ясла -100%;

соки –  сад 36%, ясла – 39%.          

 з 01.09.2018 по 31.05.2019

риба –  сад – 92%, ясла – 100 %;

м’ясо –  сад –  97%, ясла – 98%,

молоко – сад – 81%, ясла –80%;

олія –  сад – 100%,  ясла – 100%;

сир кисломолочний – сад –  86%,  ясла – 85%;

яйце –  сад – 96%, ясла – 100%;

сир твердий   - сад - 85%, ясла-  86%;

овочі –  сад 86%; ясла -  87%;

картопля -  сад -  100%, ясла - 100%;

фрукти – сад   86%, ясла- 98%;

цукор – сад 100%, ясла -  100%;           

масло вершкове  - сад -100%, ясла -100%;

соки –  сад 43%, ясла – 45%.          

Згідно з програмними вимогами ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільників. У групах створені всі умови для формування у вихованців культурно-гігієнічних навичок. Вихователі, помічники вихователів добре обізнані з питань гігієнічного, естетичного виховання. Як показало спостереження за процесом організації харчування дітей в різних вікових групах, працівники приділяють належну увагу процесу формування у дошкільників відповідних культурно-гігієнічних навичок та навичок самообслуговування. Вихованці мають сформовані навички (миття рук, сервірування столу, чергування та виконання доручень), обізнані з назвами страв, у спілкуванні перелічують улюблені. Відповідна робота проводиться з батьківською громадськістю. Питання щодо наступності в організації раціонального харчування між закладом та сім’єю розглядаються на групових та загальних батьківських зборах, плануються в індивідуальних бесідах, висвітлюються через батьківські куточки. Поради та рекомендації, відповідні тематичні добірки мають естетичний вигляд та практичний зміст.

Виходячи з вищезазначеного, організація харчування дітей в СДНЗ №232 на достатньому рівні.

Методична робота

Зміст методичної роботи в СДНЗ №232 будується на основі держав­них документів про освіту, на­вчальних планів, програм, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи.

         Методична робота в 2018-2019 н.р. була спрямована на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члену педагогічного колективу, а відтак — на досягнення позитивних результатів у вихованні, розвитку та навчанні здобувачів освіт, оптимізації освітнього процесу та на виконання пріоритетних завдань, які реалізувались через різні форми роботи: педагогічні ради, семінари-практикуми, круглі столи,  колективні перегляди, консультації, виставки-презентації.  За результатами опитування найбільш продуктивними формами методичної роботи є семінари-практикуми, виставки-презентації, на яких вихователі оволодівають практичними навичками та мають змогу ознайомитись з досвідами роботи колег.

         Результатом проведення методичних заходів стало поповнення методичної бази картотекою вправ на прозорому мольберті татеатральних ігор; підвищення фахової майстерності педагогів щодо організації та планування роботи з освітньої лінії  «Мовлення дитини» з  використанням методу наочного моделювання як засобу оптимізації процесу розвитку зв’язного мовлення дітей, використанням інтелект-карт під час організованої діяльності з дітьми за допомогою методичного конструктора «Пізнаємо світ разом».

         Результатом проведених конкурсів серед педагогів є виготовлення  нетрадиційного фізкультурного обладнання для проведення фізкультурно-оздорової та корекційно-відновлювальної роботи з дітьми; посібники з формування у дітей знань з безпеки життєдіяльності; поповнення куточків дослідницько -пошукової діяльності

         На виконання завдань  державної політики щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство, з метою привернення уваги вихователів до дітей з особливимси потребами та формування толерантного ставлення  до дітей з особливимси потребами як з боку однолітків, так і дорослих вихователем-методистом Соловйовою С.П., учителем-логопедом Костюченко І.С. з педагогами СДНЗ №232  проведені семінари «Організаційно-педагогічні умови запровадження інклюзивної освіти: світовий досвід та українські реалії», «Уроки толерантності в ЗДО: зміст і методика».

          У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив продовжив роботу щодо підвищення професійної компетентності педагогів з метою забезпечення якості освіти дошкільників у відповідності до освітньої лінії «Мовлення дитини» Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція).

          При здійсненні контролю з метою виявлення рівня мовленнєвої компетенції дошкільників було встановлено, що в усіх вікових групах дошкільного віку створені умови для розвитку мовлення дітей. Розвивально-ігрове середовище груп сприяє елементарному усвідомленню явищ мови та мовлення. В групових кімнатах естетично обладнані ігрові осередки, робота в яких сприяє організації навчально-розвивальної мовленнєвої діяльності. Предметно-ігровий простір груп повністю підвладний дітям, не обмежує їх у свободі вибору, є варіативним, різноманітним. В групах підібрані сюжетні іграшки, дитяча художня та енциклопедична література, посібники для звукового аналізу слів, роздатковий матеріал для роботи над реченням, з текстами тощо. Особлива увага в організації роботи з мовленнєвого розвитку дітей була відведена індивідуально-груповим та індивідуальним формам роботи.

Не зважаючи на те, що робота вихователів з розвитку мовлення дошкільників ведеться планомірно, проблема зв’язного мовлення вихованців турбує педагогів закладу – велика кількість вихованців мають мовленнєві порушення різного ступеню. Це говорить про те, що надалі слід приділити більше уваги організації роботи по усуненню мовленнєвих недорозвинень вихованців, індивідуалізації та диференціації роботи з дітьми.

         Виходячи з вищезазначеного плануємо продовжити роботу щодо формування мовної компетенції та  розвитку монологічного мовлення дітей раннього та передшкільного віку через використання ігрових та лінгводидактичної технологій (5-й рік).  

На початку року було проведено моніторинг професійної компетенції вихователів з метою визначення готовності до роботи з дітьми раннього та передшкільного віку у новому навчальному році. За результатами моніторингу впродовж навчального року надавались індивідуальні консультації з питань планування занять, організації режимних процесів, проведення роботи з батьками вихованців.

Вихователі зі стажем і досвідом роботи впродовж 2017-2018 навчального року охоче ділилися з колегами своїми знаннями під час проведення  колективних переглядів за тематикою річних завдань та під час взаємовідвідувань різних видів організованої діяльності педагогів з дітьми.

         Проте особливу увагу слід приділити створенню сприятливих умов для професійного зростання та іноваційного мислення педагогів, активізації роботи з сім'єю, з навчання педагогів елементам самоаналізу за результатами якого здійснювати подальшу роботу.

         Науково-методична база закладу щорічно поповнюється новинками методичної літератури, періодичними виданнями, наочними посібниками за рахунок благодійного фонду «Розвиток». За поточний період методичний кабінет поповнився навчальною та методичною літературою на допомогу вихователям з організації роботи з безпеки життєдіяльності дітей, з формування пізнавальної активності та дослідницько-пошукової діяльності дітей передшкільного віку.

Методичний кабінет має достатню базу для забезпечення якості освітньої роботи з дітьми (зразки примірного перспективного та календарного планування роботи вихователів та фахівців, розробка конспектів занять до різних розділів програми за освітніми лініями Базового компонента, сценарії свят та розваг, методичні розробки, тощо). Надалі триває робота над створенням картотеки медіа-фонду методичного кабінету.

Для підвищення кваліфікаційного рівня педагогів своєчасно оформлено підписку на наступні періодичні видання: «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист», «Музичний керівник», «Психолог: дитячий садок», «Техногенна та пожежна безпека», «Медсестра дошкільного закладу», «Санітарний вісник».

         Впродовж багатьох років СДНЗ №232 є базовим для проходження педагогічної практики студентів педагогічного коледжу КВНЗ «Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії» ЗОР. Педагогічний колектив працює в тісній взаємодії та створює сприятливі умови для проведення педагогічної практики та практичних занять студентів.

Педагоги СДНЗ №232 приймають активну участь в роботі  методичних об'єднань району, творчих групах міста. Вихователі-методисти Соловйова С.П. та Бабак О.В. провели теоретично-практичний семінар для вихователів-методистів ЗДО Хортицького району «Використання прийомів мнемотехніки в розвитку зв'язного мовлення дошкільників».

В цьому навчальному році при КЗ «Запорізький інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР брали участь у професійних тренінгах та отримали відповідні сертифікати 4 педагоги.

Надбанням закладу є скарбничка перспективних педагогічних досвідів, узагальнених педагогами CДНЗ №232. Також у CДНЗ  №232  в роботі використовуються матеріали ППД закладів дошкільної освіти району, міста. В цьому році музичний керівник Огонькова А.В. узагальнила матеріали перспективного педагогічного досвіду з теми «Участь батьків в музичному розвитку дитини через залучення їх до сумісної діяльність з дітьми в закладі дошкільної освіти»

         Впровадження передового педагогічного досвіду, нових педтехнологій  має  свій позитивний вплив на рівень розвитку пізнавальної сфери дітей.

         Основними досягненнями педагогічного колективу СДНЗ №232 у 2018/2019 н.р. вважаємо:

- участь у Другому міжнародному педагогічному саміті (завідувач СДНЗ №232 Кончуковська Т.Л., вихователь-методист Соловйова С.П., практичний психолог Сизоненко В.Г.);

- отримання ліцензії  на впровадження медичної практики;

- проведення районного семінару для завідувачів ЗДО «Покрокові дії у підготовці документів на отримання ліцензії на вид господарської діяльності: «Медична практика»  (завідувач СДНЗ №232 Кончуковська Т.Л., вихователь-методист Бабак О.В.);

- проведення на базі закладу районного методичного об’єднання практичних психологів ЗДО «Використання арт-технологій в роботі практичного психолога» (практичний психолог Сизоненко В.Г.);

- узагальнення перспективного педагогічного досвіду «Участь батьків в музичному розвитку дитини через залучення їх до сумісної  діяльність з дітьми в закладі дошкільної освіти» (музичний керівник Огонькова А.В.);

- проведення на базі закладу засідання школи вихователя-методиста для методистів ЗДО Хортицького району «Розвиток мовлення дошкільників засобами наочного моделювання» (вихователь-методист Соловйова С.П., вихователь Бабак О.В.);

- участь у районному Фестивалі «Зірочки дошкілля» в номінації «Співи», «Хореографія»;

- поповнення меблями, обладнанням та дидактичним матеріалом приміщення розвивальної кімнати (ігровий розвивальний набір Дари Фребеля).

Освітній процес

     Освітній процес в CДНЗ № №232 визначається Базовим   компонентом дошкільної освіти та реалізується через виконання завдань комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки» (лист МОНУ «1/11-16160 від 06.11.2015), Програми розвитку  дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату (лист МОНУ від 05.12.2012 № 1/11-18795), Програми розвитку дітей від перінатального періоду до трьох років «Оберіг» для групи раннього віку (наказ МОНУ від 24.06.2014 № 750), парціальними програмами: «Один вдома плюс», «Веселкова музикотерапія», «Про себе треба знати, про себе треба дбати», «Скарбниця моралі», «Чудеса на піску», «Пісочна грамота»,  парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 6-7 років «Вчимося жити разом», листами про організацію освітнього процесу, затвердженими Міністерством освіти і науки України та завданнями річного плану, планується та регламентується згідно з гранично допустимим навчальним навантаженням на дитину (Лист МОНУ від 02.06.2015 № 2/4-14-1100-15).

       Парціальні програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напрями в діяльності дошкільного закладу.

Освітня та виховна робота здійснювалась вихователями згідно перспективно-календарних планів та рекомендацій щодо планування роботи в дошкільних навчальних закладах ист МОН № 1/9-455 від 03.07.2009)

 На кінець 2018-2019 н.р. в квітні місяці (15 робочих днів) в СДНЗ № 232 проведено моніторинг сформованості життєвих компетенції дошкільників за освітніми лініями Базового компоненту, згідно вимог програм «Дитина в дошкільні роки» та «Програми розвитку для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату», метою якого було: відстеження якості освітнього процесу та динаміки розвитку особистості дошкільників на кінець навчального року; попередження негативних тенденцій щодо виконання завдань Базового компоненту та програмових вимог через планування психолого-педагогічної роботи з дітьми; забезпечення повноцінного  фізичного, соціального, мовленнєвого, пізнавального, художньо-естетичного розвитку особистості дитини.

Вихователями вікових груп було обстежено 98% дошкільників.

Аналіз моніторингу якості освіти свідчить про задовільний рівень навченості дітей згідно вимог програми та БКДОУ.

Набуття різних видів компетенцій дітьми  дошкільного віку відбувалось в різних видах діяльності (ігровій; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та ін.).

Результати педагогічного моніторингу знань, умінь та навичок (ЗУН) дітей передшкільного віку за 2018-2019 н.р.

Рівні ЗУН

Особистість

дитини

(фізичний розвиток),%

Дитина в соціумі,%

Дитина у природному

 довкіллі,%

Дитина у світі

культури

(зображувальна діяльність),%

Дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі,%

Мовлення дитини,%

Навчання грамоти,%

В

К

Рез

В

К

Рез

В

К

Рез

В

К

Рез

В

К

Рез

В

К

Рез

В

К

Рез

Молодший вік

В

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Д

-

-

-

58

58

0

42

42

0

33

33

0

25

38

≥13

25

25

0

С

54

69

>15

26

42

≥16

42

58

≥ 16

42

52

≥16

42

54

≥12

59

68

≥9

Н

46

31

<15

16

0

≤16

16

0

≤ 16

25

15

≤ 10

33

8

≤25

16

7

≤ 9

Середній вік

В

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Д

17

25

>8

8

8

0

21

13

≤ 8

13

25

≥12

21

37

≥16

8

29

≥21

С

58

58

0

88

88

0

75

83

≥ 8

79

75

≤ 4

75

59

≤16

88

67

≤21

Н

25

17

<8

4

4

0

4

4

0

8

0

≤ 8

4

4

0

4

4

0

Старший вік

В

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Д

28

45

>17

28

41

≥13

34

41

≥7

39

41

≥2

11

35

≥24

17

24

≥7

-

29

≥29

С

33

39

>6

72

59

≤13

66

59

≤7

61

59

≤2

72

65

≥7

66

76

≥10

17

65

≥48

Н

39

16

<23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

0

≤17

17

0

≤17

17

6

≤11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати моніторингу свідчать, що внаслідок систематичної, планомірної роботи  у дітей на кінець року на достатньому та середньому рівні сформовані основні життєві компетенції та знизився показник низького рівня засвоєння знань.

Відсутність високого рівнів ЗУН обумовлена тим, що діти мають складні діагнози опорно-рухового апарату, значні порушення мовлення та другорядні діагнози різних порушень. Головна особливість пізнавальної діяльності та особистості дітей з порушеннями опорно-рухового апарату полягає у вираженій диспропорційності, нерівномірному, порушеному темпі розвитку, а також якісній своєрідності формування психіки.

За результатами педагогічної, психологічної діагностики на початку навчального року було виділено дітей «групи ризику» (діти з низьким рівнем ЗУН, складними діагнозами, які потребують комплексної реабілітаційної, корекційної роботи спеціалістів). Питання подальшої корекційно-відновлювальної роботи з такими дітьми розглядались на засіданнях Команди супроводу дітей з особливими освітніми потребами (далі – Команда супроводу). За висновками засіданнь Команди супроводу в цьому навчальному році  посилена індивідуальна корекційна робота проводилась з 4 дітьми.

         Проведений моніторинг освітньої роботи з дітьми в 2018-2019 н.р. є результативним і відповідає програмним вимогам. Він  виявив також резерви щодо подальшого вдосконалення професійної майстерності педагогів щодо підвищення якості освітньої роботи з дітьми, зокрема з освітніх ліній «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Резервом у роботі також є вдосконалення діагностичного інструментарію, методик обстеження для організації і проведення моніторингу досягнень дітей раннього та передшкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти.

          Результати педагогічної діагностики обговорювались на педагогічних радах, педгодинах, та визначались шляхи поліпшення і ефективності використання різних методів та прийомів для підвищення рівня знань, умінь навичок дітей раннього та передшкільного віку.

         Аналізуючи освітню роботу СДНЗ №232  доречно зазначити, що спільна робота всіх учасників освітнього процесу дала можливість досягти позитивних результатів у роботі. Але на сьогоднішній день необхідно:

забезпечити і підвищити якість дошкільної освіти через створення комплексного методичного забезпечення освітнього процесу СДНЗ №232 з використанням інформаційних комп’ютерних технологій;

розширити інформаційне поле методичного кабінету через роботу  веб-сайту СДНЗ№232 та використання хмарних технологій.

Корекційно-відновлювальна робота

Впродовж року  зусилля колективу педагогів були направлені на збереження та зміцнення здоров'я дітей. Використовуючи програму «Здоровим бути хочемо» в освітньому процесі дотримувалися особистісно-зорієнтованої моделі спілкування та навчання дітей, індивідуального та диференційованого підходу з урахуванням психологічних  особливостей дітей, раціонального розкладу занять, активізації рухового режиму, психологічного супроводження дитини впродовж перебування її в СДНЗ №232, здійснювався контроль за станом здоров'я та фізичним розвитком дітей.

За планом роботи сестри медичної старшої Дорошенко Л.М виконувались заходи щодо оздоровлення дітей, а саме: полоскання горла сольовим розчином; приймання кисневих коктейлів; нетрадиційні засоби оздоровлення (пальчикова гімнастика, крапковий масаж, ігрова гімнастика язика, дихальна гімнастика); кварцювання приміщень.

          Фізкультурно-оздоровчі заходи контролювалися згідно циклограми контролю: проведення ранкової гімнастики з використанням коригуючих вправ; проведення культурно-гігієнічних процедур (миття обличчя, рук, полоскання горла); проведення фізхвилинок, фізпауз; проведення прогулянок з рухливими ігровими вправами; проведення гімнастики пробудження; проведення музичних занять, занять з фізичної культури з елементами оздоровчих технологій: дихальна гімнастика, пальчикову гімнастику, гімнастику для очей з метою профілактики порушень зору, психогімнастику, точковий масаж, рефлексотерапію, проведення спортивних розваг та спортивних свят, проведення днів та тижнів здоров'я; проведення занять з валеології, які дають первинні знання з ОБЖД.

Для зміцнення здоров'я дітей в СДНЗ №232 проводились за гартувальні заходи: прогулянки на свіжому повітрі, проведення повітряних ванн (полегшений одяг), ходіння босоніж по траві та по доріжкам здоров'я, проведення ігор з водою, тощо.

         За результатами моніторингу стану здоровя дітей можна зробити наступний висновок: 2017-2018 н.р. становить 228 випадків, 2018-2019 н.р. становить 136 випадків.

         Збільшилась кількість дітей, які не хворіли у звітному році: в 2017-2018 н.р.- 10 дітей, 2018-2019 н.р.-1 9 дітей

           Індекс здоровя  в 2017-2018 н.р -10,8%, 2018-2019 н.р. -18%

          Аналізуючи стан відвідування дітьми СДНЗ №232 визначено, що фактичне відвідування дітьми закладу у 2018-2019 н.р. складає 88,7 % - 12417 д/дн.  Захворюваність за період з 01.09.2018 р. по 01.05.2019 р. складає 1046день – 7,7 %, кількість пропущених днів з інших причин – 3894 д/дн.

 

Захворюваність дітей СДНЗ №232 за 2018- 2019 н.р.

Показники

Рік

 

2018

2019

Рівень загальної

захворюваності

2678 д/д по хворобі

372

Рівень інфекційної

захворюваності

11,6

25

Кількість днів пропущених однією дитиною через хворобу

17,6

4,4

Індекс здоровя

16,3

18

Відсоток пропусків через хворобу

6,6

5,8

 

Захворюваність дітей СДНЗ №232 за видами захворювань за 2017-2018 роки

Види захворювань

Рік

 

2018

2019

ГРВІ

170

39

Бронхіт

18

5

Інфекційні захворювання,

що передаються повітряно-крапельним шляхом

1

2

Гострі кишкові інфекції

-

-

        

Це обумовлено збільшенням кількості дітей з хронічними захворюванням, а також недотриманням здорового й активного способу життя в родинах та низьким рівнем володіння батьками здоров'язбережувальними технологіями. Щомісячно проводився аналіз причин захворюваності, які розглядались на виробничих нарадах та нарадах при завідувачеві.

         Для зниження захворюваності колективом проводилась кропітка робота, зокрема це: організація просвітницько-роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками щодо профілактики захворювань; дотримання вимог Санітарного регламенту; організація фізичного виховання; чітке дотримання режиму дня; наступність в роботі сестри медичної старшої з дитячою поліклінікою.

СДНЗ №232 забезпечений медикаментами домедичної допомоги не в повному обсязі, за благодійні внески батьківської громадськості частково придбано необхідні медикаментами домедичної допомоги.

Адміністрацією СДНЗ № 232 проводилась планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм і методів з питання корекційно-відновлюваної роботи, підвищення фахової та методичної майстерності педагогів та фахівців.

В СДНЗ №232 створені належні умови щодо проведення корекційно-відновлювальної роботи: у вікових групах створені спортивні куточки з нетрадиційним спортивним обладнанням, логопедичні куточки для проведення лого-корекційної роботи, в наявності дидактичний матеріал для проведення роботи за рекомендаціями фахівців СДНЗ №232; зала ЛФК оснащена тренажерами, необхідним спортивним обладнанням; спортивна зала оснащена необхідним спортивним інвентарем та мякими модулями, інструктором з фізичного виховання виготовлене нетрадиційне спортивне обладнання; кабінети практичного психолога, учителя-логопеда оснащені відповідними меблями та дидактичним матеріалом для проведення корекційної роботи з дітьми; для всебічного розвитку дітей організована розвивальна кімната, яка оснащена меблями, мякими модулями, сухим басейном, різноманітними нетрадиційними та авторськими тренажерами, ящиками для пісочної терапії та пісочної анімації.  В цьому році поповнилась матеріально-технічна база розвивальної кімнати. Завдяки зверненню батьківської громадськості до депутатів Запорізької міської ради Володькову М.М., Полюсову В.В. придбано дитячі столи, меблі для педагогічного процесу, ігровий  розвиваючий набір «Дари Фребеля». Вихователь-методист Соловйова С.П. виготовила  кінезіологічні тренажери.

В СДНЗ №232 приділяється особлива увага збереженню психологічного здоров’я дітей, їх психоемоційному розвитку, створенню комфортних умов для соціалізації. Значну роботу з питання корекційно-відновлюваної роботи  проведено практичним психологом Сизоненко В.Г.

Проводилась робота з питання адаптації дітей до умов СДНЗ №232.

На початок навчального року до закладу вступило 20 дітей. Результат адаптації дітей до умов закладу: 4дітей (20%) швидко адаптувались,16 дітей(80 %) мають середній рівень адаптації.

         Вихователям для більш успішної адаптації дітей були надані рекомендації. А вихователям груп раннього і молодшої дошкільного віку надана інструкція по прийому і обслуговуванню дітей в СДНЗ №232 в період адаптації. В вересні 2018 року були проведенні ігрові комплекси на зближення між дітьми та вихователями, які дали позитивні результати. Вихователі визначали  адаптацію дітей з використанням аркушу адаптації,  практичний психолог Сизоненко В.Г. – по карткам спостереження.  Проводилось індивідуальне консультування батьків «Малі діти - великі турботи» з заповненням індивідуальної  картки розвитку дитини та анкети «Чи готова ваша дитина відвідувати дитячий садок».  Кожен із батьків отримав пам’ятку «Умови успішної адаптації дітей до СДНЗ №232»  та індивідуальні рекомендації.  

Для відстеження динаміки розвитку дітей у вересні 2018 року та в травні 2019 року  були проведені моніторингові дослідження. Для педагогів були сформовані висновки та рекомендації з метою оптимізації соціального середовища та для створення умов збереження та поліпшення психологічного здоров'я дітей. Практичним психологом Сизоненко В. Г. проводились  групові заняття, які розвивають у дітей позитивне відчуття до себе, заохочують дитину розуміти себе, інших людей, причини і наслідки своєї поведінки, спрямовують к саморозвитку в значимих для нього видах діяльності. Заняття проводились систематично  за програмою Гумовської Л. М. «Розвиток соціально - емоційної сфери дошкільників» та з використанням зошиту Федієнко В.В., Водкової Ю.С. «Дитина і суспільство». Для відстеження ефективності проведення занять був задіяний Екран емоцій. На заняттях ефективно використовувались  різноманітні здоров’язбережувальні технології, спрямовані на психологічну реабілітацію дітей: психогімнастичні ігри, рольові ігри, комунікативні ігри, елементи музикотерапії, рухова терапія, емоційно-символічні методи, арт-терапія, елементи казкотерапії, ігри-емпатії.

З 7 дітьми за рекомендаціями  висновків КППО розвитку дитини з ІРЦ по Хортицькому району проводились  індивідуальні корекційно-розвивальні  заняття з розвитку пізнавальної, емоційної та вольової сфер. Вихователям на групи надавались  рекомендації для закріплення навичок. Практичний психолог відстежує виконання цих рекомендацій вихователями вікових груп. Для досягнення певних результатів дуже важливим є систематичне відвідування дітьми закладу.  Позитивна динаміка спостерігається у всіх дітей. 1 дитині, за рекомендаціями ІРЦ по Хортицькому району, відмінені  заняття  з практичним психологом в наступному році.

З дітьми старшого дошкільного віку (5 дітей),  які мають високий рівень емоційного неблагополуччя,  використовувались  корекційно-відновлювальні заняття за програмою А. В. Кондрашевської «Чудеса на піску». Особливо ефективно було використання елементів крупотерапії,  комплекси  вправ з релаксації в  «сухому  басейні», та використання  мольберту «Прозоре чудо». За результатами моніторингових досліджень визначена позитивна динаміка у 80% дітей.  В цій роботі велике значення має виконання батьками рекомендацій практичного психолога Сизоненко В.Г.

З дітьми старшого дошкільного віку проводилась організована діяльність з розвитку дрібної моторики, зорово-моторної координації  з використанням зошита «Підготовка руки до письма». У дітей  покращились технічні та графічні навички. У 21% дітей ще залишились труднощі в правильному триманні олівця та в координації рухів «рука – око». Частина цих дітей (4 дітей) залишаються в СДНЗ №232 ще на один рік за висновком КППО розвитку дитини.

Розвиток дітей багато залежить від створення розвивального середовища  в СДНЗ №232. В групах створені: зона релаксації, емоційний куточок. Розвивальне  середовище змінюється 1 раз на квартал. 

         Психоемоційний стан дітей залежить від ритму життя, який задається розпорядком дня, виконанням правил психогігієни.  В кожній групі створенні папки для практичного використання педагогами рекомендацій практичного психолога в свої діяльності з дітьми: «Психологічний супровід освітнього процесу» (для забезпечення сприятливого процесу адаптації, емоційного благополуччя дітей, проведення свят, виконання завдань психогігієни, психологічного здоров'я дитини, уникнення перевтоми); «Здоров’язберігаючі технології в роботі з дітьми дошкільного віку».

         Робота з педагогами була спрямована на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члена педагогічного колек­тиву. Проводились консультації відповідно до річних завдань СДНЗ №232, семінар - практикум «Використовуємо ресурси сенсорної кімнати у розвивальній роботі». Ця робота систематизована за напрямком «Використання практичним психологом закладу дошкільної освіти арт-терапевтичних технік та засобів в роботі». 

         Ефективно була організована школа працівників СДНЗ №232 для підвищення  психологічної культури.

Для підвищення культури батьківства  проводились: музично-психологічний тренінг для батьків раннього віку «Зимові розваги»,в ході якого батьки навчались ефективним способам взаємодії з дітьми, різноманітним здоров’язбережувальним технологіям (релаксації, психогімнастиці, вправам з розвитку дихання, з розвитку дрібної і загальної моторики, музично-ритмічним іграм); з батьками старшого дошкільного віку та за участю практичного психолога ЗОШ №92 Голубєвої Н. В. круглий стіл «Нова українська школа - новий психологічний підхід».  Профілактичне відео заняття «Навчання дітей правилам безпечної поведінки з незнайомцями».

Заслуговує на увагу логокорекційна робота, яка була спрямована на надання якісної логопедичної допомоги дітям, які мають порушення мовлення та потребують мовленнєвої корекції.

За результатами обстеження, та рекомендаціями КЗ «ЗОПМПК» ЗОР логокорекційні заняття в 2018-2019 н.р. відвідало 28 дитини: з ФФН – 18 дітей 6,4%); з ЗНМ – 10 дітей (36%); з заїкуватістю – відсутні; з дизартрією – 8 дітей (29%)

         Впродовж року учителем-логопедом Костюченко І.С. проведена наступна логокорекційна робота: логопедичний масаж;артикуляційні вправи для язика губ, щік, щелеп; лінгвістичні вправи за лексичними темами; пальцьові вправи; для розвитку дрібної моторики; вправи для розвитку мовленнєвого дихання; вправи з біоенергопластики; вправи з вікористанням скляного мольберту; психогімнастика; пісочна терапія; крупотерапія; мімічна гімнастика; постановка звуків; автоматизація звуків; диференціація звуків; звуковий аналіз слів; тематичне розширення словника; кінезіологічні вправи.

         За рекомендаціями учителя-логопеда діти отримали консультацію спеціалістів: 85 %  дітей – невролога дитячого; 50 % дітей – психіатра дитячого; 50 % дітей – ортодонта дитячого; 28 % дітей – отоларинголога дитячого.

         Учитель-логопед Костюченко І.С. забезпечує умови для засвоєння дітьми відповідних навчальних та корекційно-відновлювальних програм з урахуванням мовленнєвих порушень, вікових індивідуальних особливостей дітей. В своїй роботі використовує такі корекційні програми:

«Корекційна робота з розвитку мовлення дітей з ФФН 5-го року життя». Ю.В. Рібцун;

Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання розвитку мовлення дітей  старшого дошкільного віку із ЗНМ» Л.І.Трофименко;

Програмно-методичний комплекс « Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку з ФФН мовлення». Л.І. Бортенева;

Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно -рухового апарату А.Г.Шевцова;

Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» Т.В.Сак.

         Під час логокорекційних занять використовуються ефективні форми, методи навчально-корекційного процесу для забезпечення високої результативності занять.

         В своїй роботі Ірина Станіславівна використовує сучасні досягнення психолого-педагогічної, дефектологічної, логопедичної науки та практики. Чітко ставить цілі для мовленнєвої корекції дітей. Проведенна логокореційна робота з дітьми сприяє мовленнєвому, емоційному, загально психічному  розвитку дітей, які мають порушення мовлення.

         Учитель-логопед  Костюченко І.С. в 2018-2019 н.р. розробила та впровадила в логокорекційну роботу комплекс вправ на скляному мольберті, направлених на розвиток дрібної моторики, координації рухів, розвитку пасивного та активного словника; розробила та надала персоніфіковані консультації для батьків щодо роботи з дітьми, які мають порушення мовлення.

          Впродовж року проводилась робота з дітьми «групи ризику»: Северенюк Маргарита, група №2; Красько Марк, група №2; Балабуха Ян, група № 3; Пеньков Олекандр, група №2. На цих дітей складено індивідуальні плани роботи з урахуванням первинного та вторинного (логопедичного) діагнозу. Для кожного з дітей розроблені індивідуальні комплекси вправ для розвитку артикуляторної моторики, мовленнєвого дихання, різноманітні прийоми логопедичного масажу, розроблені індивідуальні комплекси артикуляційної, мімічної, фонетичної гімнастики. У мовленнєвому розвитку дітей спостерігається позитивна динаміка. Складений план індивідуальної роботи з дітьми.

          Під час логокорекційних занять ефективно використовувались різноманітні здоров’збережувальні технології, спрямовані на покращення мовлення дітей: динамічні паузи; релаксація; пальчикова гімнастика; гімнастика для очей; дихальна гімнастика; самомасаж; крапковий масаж; елементи казкотерапії; кінезіологічні вправи; арт-терапія.

         Впродовж  2018-2019 н.р. учителем-логопедом Костюченко І.С. в системі велась логокорекційна робота з дітьми з інвалідизацією: Красько Марк, Літовченко Артем. Під час роботи з дітьми з особливими потребами враховувались індивідуальні особливості, діагнози дітей, контролювалось дозування навантаження, корекційна спрямованість для кожної дитини.

         В кабінеті учителя-логопеда створено інклюзивне середовище для роботи з дітьми з інвалідизацією. Учитель-логопед Костюченко І.С. відпрацьовує сучасні форми співпраці з батьками дітей, які мають порушення мовлення. Широко впроваджується в освітню роботу інформаційно-комунікативна технологія «Фідбек». Ця технологія дозволяє надати фахову допомогу сім’ї: індивідуальні консультації, поради, домашні завдання,  фото, відеоматеріали для кожної дитини на дистанційній відстані.

         Учитель-логопед Костюченко І.С. провела пропаганду  дефектологічних  і  логопедичних знань серед педагогів  і  батьків на засіданнях педагогічних рад, семінарах.

         На початку та в кінці 2018-2019 н.р. проведено моніторинг навчальних досягненьдітей, які мають мовленнєві порушення. Завдяки ефективно проведеній логокорекційній роботі у всіх дітей покращились: артикуляторна моторика – на 60%; дрібна моторика – на 55%; мовне дихання – на 50%; зорово-моторна координація – на 30%; звуковимова – на 70%; словник – на 75%; лексико-граматична будова мовлення – на 65%; зв’язне мовлення – на 65%; фонематичний слух – на 70%; складова будова мовлення – на 70%; просодика – на 80%.

Лікарем ортопедом Шуваєвим А.В. було проведено діагностичне  обстеження  дітей всіх вікових   груп.  На початок 2018-2019 навчального року  в результаті   обстеження  були  виявлені наступні  патології: плосковальгусна  деформація  стоп – 72 дитини (85%); дисплазія  кульшових  суглобів – 9дітей (11%); кривошия – 1 дитина (1,1%); вальгусна  деформація  колінних  суглобів –2 дитини (2,4%); вроджена деформація  грудної  клітини – 2дитини (2,4%); порушення постави – 1 дитина (1,1%); вроджена аномалія розвитку хребта та грудної клітини – 2 дитини (2,3%); деформація 2 пальця лівої нижньої кінцівки – 1 дитина (1,1%); акушерський парез зліва, укорочення лівого плеча 3 см. – 1 дитина (1,1%); кіфоз грудної клітини – 1дитина (1,1%).

         За результатами обстеження дітей лікарем ортопедом були надані рекомендації сестрі медичній з ЛФК та масажу стосовно проведення лікувальної фізкультури та курсів масажу.

Також під час огляду дітей лікарем-ортопедом Шуваєвим А. В. були  надані консультації батькам стосовно подальшої корекційно-профілактичної роботи (заняття з лікувальної фізкультури, курс масажу, фізіотерапевтичні  процедури, відвідування лікаря-ортопеда ).

Сестрою медичною з ЛФК та масажу Дієвою О.В. з  дітьми  вікових  груп  двічі  на  тиждень  проводились  заняття  з  лікувальної  фізкультури. Діти  відвідували  заняття  підгрупами,  згідно  діагнозу  лікаря ортопеда. Оксаною Василівною  були  розроблені   комплекси  вправ  для  дітей  з  урахуванням  віку,  фізичного  стану  та  розвитку,  ортопедичного та  другорядного   діагнозів.   Для  кожної  дитини  був  розроблений  індивідуальний  комплекс вправ, якийпрописується в  зошиті  взаємозв’язку  між  сестрою  медичною  з  ЛФК  та  вихователями  вікових  груп для проведення індивідуальної корекційної роботи з дітьми. Комплекси  індивідуальної  лікувально-корекційної  роботи  змінюються  кожні  два  тижні 

На  заняттях  з  лікувальної  фізкультури  Дієва О.В.  використовує  як  традиційне  обладнання  (гімнастичні  палиці,  м’ячі, обручі, драбини, похила  дошка,  шведська  стінка) так  і  нетрадиційне (фітболи, масажери, надувні  пуфи, тренажери «Повітряна прогулянка», «Тунель», «Малявка», «Космонавт», «Геркулес», «Чарівна доріжка», «Вертелка», м’які модулі).

Курси  масажу (по 10 сеансів) проводились згідно з призначеннями лікаря ортопеда та за розробленим  графіком по  всім  віковим  групам. Крім  класичного  лікувального  масажу, Оксана Василівна застосовувала  масаж  з використанням масажерів, призначених  для  дії  на  всі  частини  тіла.

Особлива  увага  приділяється  дітям  з інвалідизацією. З цими дітьми щоп’ятниці проводились окремі індивідуальні заняття. Найбільш  ефективним  методом  масажу  для  цих  дітей  є  масаж  сегментарних  зон,  а  також  лікувальний  класичний  масаж  з  акцентом  на  покращення  кровообігу  та  лімфотоку. В  лікувальній  фізкультурі  задіяні  прийоми  пасивної  гімнастики, релаксійні  вправи, самомасаж,  крапковий  масаж Шиатсу та  корекція  постави  перед  дзеркалом.

В результаті  проведеної  роботи  з  лікувальної  фізкультури  та  масажу  помічено  покращення  фізичного  стану  дітей. 

          В вересні, жовтні, грудні, січні, лютому, березні, квітні, травні сестрою медичною з ЛФК були проведені курси синглетно-кисневої терапії. В наслідок проведеної терапії зменшилась захворюваність дітей  на ГРВІ.

Завдяки системній роботі массажу, фізичній заняттям та заняттям з лікувальної фізкультури  у дітей  була відмічена  позитивна  динаміка а саме: відмічено  перехід  з  більш  тяжкого  ступеню  плосковальгусної деформації  стоп  на  легку  ступінь у 14 дітей; збільшення   рухової  активності  в  кульшових  суглобах виявлено  у   2  дітей; знято діагноз вальгусна деформація колінних суглобів у 1 дитини.

         Разом з іншими видами роботи, корекційно-відновлювальна робота в СДНЗ №232 реалізується також на заняттях з фізичного виховання, ранкових гімнастиках, індивідуальних заняттях. Всі ці заходи проводяться інструктором з фізичного виховання І категорії Сродній В.В.

         Ранкова гімнастика та вступна частина заняття проводиться за методикою М.М. Єфименко «Театр фізичного виховання. Малі форми фізичного виховання». Сродній В.В. розроблені  комплекси вправ для кожної вікової групи. На заняттях використовується нетрадиційне обладнання: парашут, фітболи, батут, балансири. Для кожного обладнання розроблені  комплекси вправ спеціально для дітей з порушенням ОРА.

         Сумісно із сестрою медичної старшої Дорошенко Л.М. інструктор з фізичного виховання Сродній В.В.  визначає стан здоров’я, медичну групу, групу здоров’я дітей. На підставі цих даних та особистого моніторингу планується індивідуальна робота. В індивідуальній роботі використовуються різноманітні тренажери та методики:

для дітей з плосковальгусною  деформацією  стоп, вальгусною  деформацією  колінних  суглобів, клишоногістю, варусною деформацією гомілок, варусною деформацією колінних суглобів, х-образною деформацією нижніх кінцівок використовуються батут, балансири, комплекси вправ для формування стопи та нижніх кінцівок за методикою М.М.Єфименко;

для дітей з  кривошиєю, вродженою деформацією  грудної  клітини, порушенням постави, вродженою аномалією розвитку хребта та грудної клітини, деформацією грудної клітини використовуються комплекси вправ горизонтального пластичного балету за методикою М.М. Єфименко, комплекси вправ на фітболах, комплекси вправ з ігрового стретчінгу;

для дітей, які мають недостатньо розвинену силу м’язів рук, ніг використовувалися комплекси вправ на спортивних комплексах, на фітболах, на батуті.

         Вікторія Валентинівна виготовила нетрадиційні блоки з природним та штучним наповнювачем для колекційної ходьби та для профілактики плоскостопості.

         За результатами засідання Команди супроводу СДНЗ №232  на початку 2018-2019 навчального року особливої уваги потребували такі діти: Красько Марк, Слащева Поліна, Літовченко Артем. З цими дітьми проводились індивідуальні заняття з використанням всіх вищезазначених методик та тренажерів, діти виконували вправи на релаксацію, комплекс вправ зі стретчінгу та горизонтального пластичного балету. За результатами моніторингу ці діти мають низький рівень розвитку основних рухів та мають недостатньо розвинену для їх віку силу м’язів черевного пресу та спини. За результатами моніторингу наприкінці 2018-2019 діти залишилися на тому ж рівні, але позитивна динаміка все ж таки спостерігається.      

Завдяки використанню спеціальних методик та тренажерів на кінець 2018-2019 навчального року за результатами моніторингу спостерігається позитивна динаміка: слабкийм’язовий тонус, що приводить   до порушення постави на 10%; обмеженнярухової активності кульшових суглобів на 9%; плосковальгусна деформація стопи на 19%; порушення постави  на 2%; недостатньорозвинена сила м’язів рук на 18%; сила м’язів ніг на 10%; швидкість на18%.

Впродовж 2018-2019 навчального року корекційно-відновлювальну роботу на музичних заняттях проводила музичний керівник Огонькова А.В. Заняття, як основна форма організації музичного виховання дошкільників з порушеннями опорно-рухового апарату, проводились з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини та орієнтацією на загально розвивальну мету. На кожному занятті Альона Василівна використовувала різноманітні ігри та ігрові вправи для виконання завдань кожного розділу музичного виховання. Невід’ємною частиною занять були музично-дидактичні ігри, які виховують інтерес дітей до музичних ігор, розвивають музичне сприймання, пам'ять, увагу, уяву; логоритмічні вправи; елементи масажу та пальчикові ігри. Велика увага на музичних заняттях приділялась релаксації (вмінню розслаблятися), координуванню співу та рухів (пісня-інсценування, пісня-гра), розвитку дрібної та загальної моторики (пальчикові масажі, музично-дидактичні ігри).

Впродовж 2018-2019 н.р. на музичних заняттях використовувались  новітні технології: «Скляний мольберт», комплекс вправ, направлених на загальну гармонізацію та підвищення рівня здоров’я дітей «Цілющі звуки»; елементи музичної терапії.

В своїй роботі музичний керівник використовувала мультимедійні технології (аудіо, відео), які допомагали в досягненні поставлених задач в корекційно-відновлювальній роботі та в музично-естетичному розвитку дітей на загальних та індивідуальних музичних заняттях. 

Музичним керівником розроблялись та проводились усі заплановані свята, розваги та інші заходи.

Діагностичне обстеження музичного розвитку та музичних здібностей дітей на кінець 2018-2019 навчального року (квітень) показали покращення результатів по всім розділам музичного розвитку дітей:

-       музично-рухова діяльність: діти 4-го р.ж.  на 25%; діти 5-го р.ж.  на 45%; діти 6-го р.ж. на 45%;

-       почуття музичного ритму, культуру виконання рухів: діти 4-го р.ж. на 20%; діти 5-го р.ж. на 25%; діти 6-го р.ж. на 35%;

-       слухання музики: діти 4-го р.ж. на 25%; діти 5-го р.ж. на 35%; діти 6-го р.ж.  на 35%;

-       елементи масажу: діти 4-го р.ж. на 45%; діти 5-го р.ж. на 45%; діти 6-го р.ж. на 35%;

-       логоритмічні вправи: діти 4-го р.ж. на 25%; діти 5-го р.ж. на 35%; діти 6-го р.ж. на 35%;

-       музично-дидактичні ігри: діти 4-го р.ж. на 35%; діти 5-го р.ж. на 30%; діти 6-го р.ж. на 45%.

-       співи: діти 4-го р.ж. на 20%; діти 5-го р.ж. на 25%; діти 6-го р.ж. на 35%.

-       вокальні навички: діти 4-го р.ж. на 25%; діти 5-го р.ж. на 35%; діти 6-го р.ж. на 45%.

-       гра на музичних інструментах: діти 4-го р.ж. на 35%; діти 5-го р.ж. на 35%; діти 6-го р.ж. на 40%.

Діти навчилися слухати та описувати музичні твори; оволоділи грі на ДМІ; краще ніж на початку навчального року виконували ритмічні та танцювальні рухи; навчилися співати природним голосом без напруження, слухаючи один одного.

Впродовж року проводилась індивідуальна робота з дітьми, яка була розроблена з врахуванням результатів засідань Команди супроводу та  діагностичного обстеження музичного розвитку і музичних здібностей дітей.

          Особлива увага приділялась дітям «групи ризику»: Красько Марк гр.№2, Слащева Поліна гр. №5, Літовченко Артем гр. №5

          Для кожного з цих дітей були розроблені індивідуальні комплексні плани, враховуючи рекомендації лікаря-ортопеда та другорядні діагнози.

          За період 2018-2019 н. р. діти «групи ризику» показали покращення результатів во всіх розділах музичного виховання (з низького рівня музичного розвитку до середнього рівня музичного розвитку).

         Музичні заняття дуже позитивно сприяли на загальний розвиток дітей. «Музична терапія» (зцілення музикою) – ефективно впливала на моделювання й корекцію внутрішнього стану дітей, розкривала їх природний потенціал, який використовувався для зміцнення фізичного здоров’я, гармонізації емоційних станів, моделюванню поведінки дітей, активізації їх творчого потенціалу.

          Сестрою медичною старшою Дорошенко Л.М. та вихователем-методистом Соловйовою С.П. впродовж року проводився медико-педагогічний контроль. Під час контролю обов'язково оцінювалась рухова активність ді­тей протягом заняття та впродовж дня. Результати медико-педагогічного контролю свідчать про те, що моторна щільність активного рухового режиму в середньому становить72-78%; моторна щільність занять з фізкультури не перевищує норми та становить усереднені вікові норми: для дітей 4-го року життя – 55-60 %, 5-го року життя – 60-65%,  6-го року життя – 65-70%; загальна щільність заняття з фізкультури становить 89-93%.

Корекційно-відновлювальна робота проводиться на вікових групах у ІІ половину дня за рекомендаціями фахівців СДНЗ №232 (зошити взаємозв’язку) та відображається у перспективному та календарному плануванні. Вихователі планують різні оздоровчі заходи, рухливі та спортивні ігри, індивідуальну роботу з дітьми, загартовуючи заходи, комплекси гімнастики після сну, використовують нетрадиційне спортивне обладнання для організації активного рухового режиму.

Впродовж року педагоги СДНЗ №232 в корекційно-відновлювальній роботі з дітьми впроваджували технології арт-терапії (пісочну та крупотерапію, елементи казкотерапії, ігротерапії, біоенергопластику), практичний психолог та учитель-логопед в своїй роботі користувались парціальними програмами корекційно-розвиваючих занять «Чудеса на піску» та «Пісочна грамота», «Прозоре чудо для малят».

Наступність  між дошкільною та початковою ланками освіти

В СДНЗ №232  приділено належну увагу проблемі наступності між дошкільною та початковою ланками освіти, яка на сьогодні лишається актуальною.

На виконання Інструктивно-методичних рекомендацій щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (лист МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249) організація освітнього процесу забезпечує всебічний гармонійний розвиток самодостатньої, ініціативної, компетентної особистості на перших суміжних ланках системи безперервної освіти впродовж життя на принципах наступності та перспективності. Реалізація зазначених принципів у СДНЗ №232 полягає у забезпеченні єдності, взаємозв’язку та наскрізної узгодженості мети, змісту, методів, форм організації освітнього процесу з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Зміст освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку реалізується за чинними комплексними програмами розвитку, навчання, виховання, що рекомендовані Міністерством освіти і науки України та орієнтують вихователів на формування особистості дитини, розвиток її творчої спрямованості, розкриття потенційних можливостей.

З метою обміну досвідом вихователів СДНЗ №232 та  учителів початкової школи щодо використання ігрових методів і прийомів, форм організації діяльності дітей, системи роботи з розвитку мовлення, формування пізнавальних процесів, соціалізації дитини тощо передбачались індивідуальні та інтерактивні (колективні, колективно-групові, групові) форми методичної роботи.

Також між CДНЗ №232 та ЗЗОШ ІІ-ІІІ ступенів №91 та ЗЗОШ ІІ-ІІІ ступенів №24 були укладені угоди про співпрацю; обговорено, складено та затверджено на засіданні педагогічної ради СДНЗ №232 30.08.2018р. план спільних заходів із забезпечення взаємодії дошкільного та загальноосвітнього закладів  на навчальний рік.

         Впродовж навчального року проводились екскурсії дітей старшого дошкільного віку до ЗЗОШ №24, вчителі початкової ланки освіти були учасниками на засіданнях педагогічних рад закладу дошкільної освіти. Практичний психолог ЗЗОШ №92 Голубєва Н.В. на батьківських зборах надала практичні поради для батьків майбутніх першокласників, розкрила основні ідей концепції Нової української школи та положень Державного стандарту початкової освіти. Учитель-дефектолог ЗЗОШ №91 Носач С.Б.  та  ЗЗОШ №92 Вакулинська Л.Д. відвідали практичний семінар СДНЗ №232 з питань корекційної роботи з дітьми, які мають освітні потреби.

Педагоги CДНЗ №232 з метою підвищення мотиваційної готовності до навчання в  школі організовували  та проводили з дітьми бесіди «Я скоро піду до школи», читання творів про школу, складання розповідей «Я майбутній першокласник», конкурс дитячих малюнків «Якою бачу свою школу», екскурсії до школи,  участь у святах «День Знань», «Останній дзвоник». З батьками дітей-випускників проводились  консультації з метою їх просвіти за такими темами: « Як підготувати дитину до школи», «Першокласник. Що треба знати батькам?», «Дошкільник – завтрашній школяр».

 З метою вивчення рівня готовності майбутніх першокласників до школи практичний психолог надає інформацію на кожного випускника.

Робота з батьками

З метою встановлення взаємодії з батьками педагоги закладу в роботі з родинами використовували різноманітні форми роботи: колективні, індивідуальні, наочно-інформаційні: батьківські збори (групові та загальні), на яких обговорювались проблеми життєдіяльності кожної групи і СДНЗ № 232; засідання «круглого столу» з певних питань; заняття-тренінги, музично-психологічні тренінги, покликані навчити батьків правильно організувати спілкування і спільну діяльність з дитиною; спільні з дітьми, батьками і вихователями свята і розваги; виставки спільних робіт батьків і дітей; дні відкритих дверей, кінолекторії, клуби батьківського спілкування, проектна тематична діяльність, тренінги, майстер-класи; індивідуальні бесіди і консультації (проводять, як правило, вранці і ввечері, коли батьки приводять дитину в дитячий садок або забирають додому); залучення батьків до життя дитячого садка (організаційно-господарська допомога вихователю: виготовлення іграшок, посібників, допомога у проведенні екскурсій, спільні облаштування ігрових майданчиків та території СДНЗ №232, трудовий десант). Найпоширенішими наочно-інформаційними формами взаємодії є виставки дитячих робіт; реклама книг, статей з проблем сімейного виховання, рекомендації, анкетування.

Значного поширення набули творчі форми роботи з батьками, в яких брали участь діти, інші педагоги і співробітники СДНЗ № 232.

Для тих батьків, які не змогли відвідати дитячий садок, вихователі пропонували на диску або флешці перегляд запису відеороликів різних видів діяльності дітей впродовж дня. Практикувалась технологія «Фідбек» – листування з батьками за допомогою електронної пошти, Viber та обмін фотографіями, SMS повідомлення з метою передачі або отримання необхідної інформації, письмові форми спілкування (лист подяки батькам, лист про успішність дитини).

В цьому році педагоги спільно з батьками впровадили проект Зелена аптека на грядці «Цілющі скарби рідної природи». На наступний навчальний рік плануємо організувати роботу з патріотичного виховання через використання природничих чинників, фольклорних форм та українських народних ігор як засібу урізноманітнення фізкультурно-оздоровчої роботи.

Завдяки різноманітним формам роботи стали тісніші зв'язки між вихователями та батьками, що спонукає до подальшого розвитку доброзичливих відносин і, як наслідок, довіра батьків вихователям.

           Між загальними зборами згідно річного плану я, як керівник обов’язково була присутняна засіданнях Ради СДНЗ №232, на яких    розглядалися питання: зміцнення матеріально-технічної бази, благодійна допомога  від батьків, контроль за організацією харчування в СДНЗ №232, забезпечення виконання у 2019 році плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей, організація Днів відкритих дверей в СДНЗ №232, вакцинація дітей у СДНЗ №232, участь СДНЗ №232 в громадських проектах міста.

Основними завданнями діяльності Ради  на 2018-2019 н.р. є:

- організація харчування,

- медичне обслуговування,

- оздоровлення дітей,

- розширення колегіальних форм  управління закладу,

- забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу закладу,

- об’єднання зусиль педагогічного колективу та  батьків щодо розвитку СДНЗ №232.

         Всі заплановані засідання Ради СДНЗ №232 на протязі року оформлювались протокольно. Впродовж року на основі співпраці з адміністрацією СДНЗ №232 розглядалися та вивчалися питання щодо розвитку мовленнєвої культури у дітей дошкільного віку.

         При виконанні плану роботи членів Ради СДНЗ №232 постійно дотримувалися Закону України «Про дошкільну освіту», приймали компетентні рішення.

         СДНЗ №232 є членом благодійного фонду «Розвиток». Вся діяльність фонду здійснюється згідно Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997 р. № 531/97 ВП. Контролює та розподіляє благодійні надходження батьківська ініціативна група СДНЗ №232 та щомісячно звітує перед батьківською громадою  та розміщує в інформаційних батьківських куточках та на сайті СДНЗ №232. Звіти про використання коштів (оформлення протоколів) своєчасно подаються в бухгалтерію благодійного фонду «Розвиток» територіального відділу освіти Хортицького району.

         Завдяки благодійнійним внескам батьків були виконані такі види робіт на суму 50870,94 грн, а саме:

19225,29 грн -за рік придбано миючих засобів;

10519 грн-придбано господарчих товарів;

1437,24 грн- придбано електротоварів;

136 грн- на оплату кольорового друку;

2859.90 грн- на оплату господарчих товарів;

2914 грн- на оплату канцелярських товарів;

3849,60 грн- на оплату будівельних товарів;

210,20 грн- на оплату методичної літератури;

246,80 грн- на оплату електронних товарів;

334,75 грн- на оплату послуг доставки;

1018 грн- на придбання бактерицидних ламп;

1841 грн- на оплату ліцензіювання медичного кабінету;

18,41 грн- на оплату послуг банку;

61,90 грн- на придбання перуки для новорічного свята;

560 грн- на оплату сантехнічних товарів;

97 грн- на оплату секундоміру;

220 грн- на придбання журналів обліку;

61 грн – на придбання матеріалів для виготовлення атрибутів для музичного конкурсу;

165 грн- на придбання градусника для духовки на кухню;

963 грн- на придбання електроавтомату;

300 грн- на придбання бензину;

1490 грн- на придбання піску;

1328 грн- на придбання кастрюль на харчоблок+ послуги Нової пошти;

1033,26 грн- на придбання медичних припаратів;

Оплачено товарів за безготівковий рахунок на суму 27067,18 грн, а саме:

900 грн- оплата послуг доступу до мережі інтернету;

1685 грн- оплата заправки картриджів;

1136,76 грн- оплата канцелярських товарів;

339,76 грн- оплата повірки вагів та ростоміру;

435,24 грн- оплата тепловентиляторів;

480 грн- оплата мікроскопів;

1140 грн- оплата бактерицидних ламп;

4433,78 грн- оплата плитки в групу №2 «Полуничка»;

3361,74 грн- оплата будівельних матеріалів;

989,17 грн- оплата світильників і підвіски для них ;

528,45 грн- ножі на кухню;

157,28 грн –полиця на кухню під кришки;

3750 грн- холодильник для яєць на кухню;

1860 грн- оплата ремонту приводу;

1950 грн- оплата ремонту електросковороди;

3920 грн- оплата ремонту електроплити;

На основі аналізу діяльності та проведеної роботи впродовж 2018-2019 н.р. педагогічний колектив СДНЗ № 232 вважає, що рівень адміністративно-господарчої діяльності, освітньої та виховної роботи достатній та визначає пріоритетні завдання на новий навчальний рік:

1.  Розвиток монологічного мовлення дітей раннього та дошкільного віку через використання ігрових та лінгводидактичної технологій.(5-й рік)

2. Формування соціального досвіду дошкільників через ознайомлення із традиціями та культурою рідного краю (4-й рік).

 

Звіт склала вихователь-методист                                       С.П. Соловйова

 

Завідувач                                                                            Т.Л. Кончуковська