Положення

про консультативний пункт СДНЗ №232 «Сіренький зайчик»

для батьків  або  осіб, які їх замінюють,

 діти яких виховуються в умовах сім’ї

 

1. Загальні положення

1.1.  Консультативний  пункт для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (далі – Консультативний пункт), організовано при спеціальному дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) №232 «Сіренький зайчик» (далі – СДНЗ №232) для надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють.

1.2. Консультативний пункт у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, нормативно-правовими актамиякі регламентують діяльність СДНЗ №232, цим положенням. 

1.3.  Консультативний пункт створюється для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей віком від 2 до 6 років, які виховуються в умовах сім’ї.

1.4.   Консультативний пункт є однією з форм взаємодії СДНЗ №232 з родиною.

1.5. Консультативний пункт несе відповідальність у своїй діяльності перед батьками:

за компетентність і професійний рівень педагогічних кадрів, які здійснюють консультаційну діяльність;

за обґрунтованість і ефективність рекомендацій.

1.6. Консультативний пункт в своїй діяльності керується принципами:

довіри;

професійності;

взаємоповаги;

зацікавленості;

оперативності;

анонімності.

2. Мета і завдання діяльності Консультативного пункту

2.1. Мета створення Консультативного пункту:

забезпечення єдиних вимог і  наступності сімейного і суспільного виховання;

надання безкоштовної психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють,  підтримки різнобічного розвитку  дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

2.2. Основними завданнями Консультативного пункту є:

надання психологічної допомоги сім'ям, які виховують дітей раннього та передшкільного віку;

ознайомлення батьків з основними засадами особистісно-орієнтованого підходу до дітей відповідно віку;

сприяння підвищенню рівня батьківської компетентності у питаннях розвитку, виховання, навчання дітей раннього та передшкільного віку;

сприяння   соціалізації дітей передшкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

надання допомоги родинам, які виховують дітей в умовах сім’ї, з питань, пов'язаних з визначенням спеціальних освітніх потреб дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату та інші особливі потреби.

3. Організація діяльності консультативного пункту

3.1. Організація методичної  та консультативної допомоги сім'ям, які виховують дітей раннього та передшкільного віку вдома, в Консультативному пункті будується на основі діяльності: завідувача, практичного психолога, вихователя-методиста, учителя-логопеда, інструктора з фізичного виховання, сестри медичної з лікувальної фізкультури та масажу, вихователів.

3.2. Кількість спеціалістів, залучених на громадських засадах до роботи в Консультативному пункті, визначається  завідувачем СДНЗ №232.

3.3. Консультування батьків (законних представників) проводиться підгрупами та індивідуально, може проводитися одним або декількома фахівцями одночасно.

3.4. Консультативний пункт працює згідно графіку, затвердженого наказом завідувача СДНЗ №232.

3.5. Основні форми діяльності Консультативного пункту:

організація лекторіїв, теоретичних і практичних семінарів, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють;

організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі, через організацію роботи сайту СДНЗ №232.

3.6. Консультативний пункт може здійснювати консультативну допомогу  батькам або особам, які їх замінюють, з питань:

соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

вікових, психофізіологічних особливостей дітей;

психологічної готовності до навчання у школі;

профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей раннього та предшкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

збереження та зміцнення психофізичного здоровя дітей;

організації ігрової діяльності;

організації харчування дітей вдома;

створення умов для загартування і оздоровлення;

профілактики та корекції порушень опорно-рухового апарату дітей перед шкільного віку;

соціального захисту дітей із різних категорій сімей.

3.7.   Для здійснення діяльності Консультативного пункту необхідно ведення наступної документації: журнал реєстрації звернень; план та графік роботи Консультативного пункту, затверджений наказом завідувача СДНЗ №232; аналіз роботи за рік.

3.8. Безпосереднє керівництво роботою Консультативного пункту здійснюється завідувачем СДНЗ №232, на базі якого організовано його діяльність.